VEDTATT: Politikerne i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker vil ha innbyggerne med på laget når Buskerudbypakke 2 skal justeres. Illustrasjon: Atle Lillehovde

I Buskerudby-området blir vi rundt 50.000 flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir muligheter for vekst og utvikling. Det vil også føre til mer kø og dårligere luft uten en omfattende samferdselspakke. 

Nå er det klart at noe av innholdet i den planlagte Buskerudpakke 2 må endres. Politikerne ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet. Et utredningsprogram hvor alle i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inviteres med i prosessen ble endelig vedtatt i Buskerudby-samarbeidet 23. juni 2017. Last ned PDF av utredningsdokumentet.

Det er lagt opp til en rekke møteplasser og ulike fora hvor det er mulighet for å stille spørsmål eller komme med innspill. Alle innspill vil bli vurdert, og danne grunnlag for utarbeidelse av alternative bypakker. De alternative forslagene vil så bli lagt ut til høring før politisk behandling.

Frist for innsendelse av innspill er 30. september 2017.


Les også: NTP innfridde ikke lokalt


Utredningen har tre faser:
Buskerudbyen innspill til BBP2


Statlige og lokale føringer
Noen forutsetninger ligger fast:

 • En justert bypakke må ligge innenfor visse statlig og lokalt gitte rammebetingelser. Det betyr at alle innspill som kommer inn blir vurdert i henhold til disse.
 • Hoveddelen av finansieringen av en revidert pakke må komme fra bompenge-inntekter, men også andre aktuelle finansieringsmåter skal vurderes.

Kort om statlige rammebetingelser

 • Strømsåstunnelen løp 2 og forbedring av Holmenbrua må finansieres 50 prosent lokalt med bompenger. Det gir økte kostnader for bypakken, og kan utløse behov for justeringer som påvirker både bomsystem, tiltakspakke og måloppnåelse.
 • Nullvekstmålet: Som en del av klimaforliket, vedtok Stortinget at all vekst i persontrafikk i de største byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det gjelder også for Buskerudby-området.


I tillegg er det et knippe lokalt definerte rammer og forutsetninger som ligger fast
Det som skal finansieres av bypakken er: 

 • Veg, kollektiv infrastruktur, kollektiv drift, sykkel, gange og kollektivknutepunkter og pendlerparkering.
 • Den regionale areal- og transportplanen.

Vedtatte mål for justert Buskerudbypakke 2

 • Buskerudbyen skal utvikles som en bærekraftig og konkurransedyktig byregion av betydelig nasjonal interesse.
 • Transportsystemet skal være miljøvennlig, trafikksikkert og skal tilrettelegge for attraktiv by- og tettstedsutvikling. 
 • Det skal bli enklere og raskere å reise med alle transportmidler i Buskerudbyen og til/fra Oslo/Akershus.
 • Veksten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.


Kontaktinformasjon og frister

Tidspunkt for møter vil blir annonsert.
For spørsmål eller avtale, ta kontakt med Buskerudby-sekretariatet:

 • post@buskerudbyen.no
 • koordinator for Buskerudbysamarbeidet, Tor Atle Odberg, mob: 922 91 563 eller 
 • kommunikasjonsansvarlig Ingunn Larsen, mob: 915 39 351
Frist for innsendelse av innspill: 30. september 2017 

Merknader til planforslaget sendes til post@buskerudbyen.no eller til Buskerudbysamarbeidet, Postboks 76, 3301 Hokksund.