Politikerne i  den politiske styringsgruppen i Buskerudby-samarbeidet er samstemte i ønsket om å få en justert Buskerudbypakke 2 på plass. I møtet fredag var ATM-utvalget også enige om forslaget til fremdriftsplan. 

I planen legges det opp til en bred medvirknings- og forankringsprosess både overfor politisk ledelse i Buskerud-samarbeidet, i kommuner, fylkeskommunen, statlige partene, innbyggere og interesseorganisasjoner. 

- Det er avgjørende å holde fremdrift i prosessen slik at Buskerudbysamarbeidet ikke taper tid sammenlignet med andre byområder som er inne i en tilsvarende prosess, sier leder for Buskerudby-sekretariatet, Rolf-Helge Grønås.


Ikke gjennomslag i NTP

Da Buskerudbypakke 2 ble vedtatt lokalt høsten 2016, satte politikerne som betingelse at staten skulle fullfinansiere fornyelse av Rv 282 Holmenbrua, nytt løp E134 Strømsåstunnelen og to tog i timen til Hokksund. Hvis kravene ikke ble imøtekommet, skulle bypakken tilbake til ny lokalpolitisk behandling. 


Da Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan (NTP) 2028-2029 ble lagt frem 5. april 2017, ble kravene ikke fullt ut innfridd. I NTP legges det opp til at både Holmenbrua og nytt løp i Strømsåstunnelen finansieres femti prosent lokalt, med bompenger. To tog i timen til Hokksund er ikke nevnt. 

Det er Stortinget som endelig behandler meldingen i juni 2017, etter behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Endringer kan derfor fortsatt skje. Men Buskerudbysamarbeidet ønsker å være best mulig forberedt, og rigger seg til for en justering av pakken.  


Vil bruke ett år
I praksis innebærer dette at noe av innholdet i Buskerudbypakke 2 etter alt å dømme må tilpasses, i og med at føringene i NTP innebærer økte kostnader for bypakken. Buskerudby-samarbeidet vil vurdere om det bør gjøres flere endringer i pakken. I denne prosessen vil også motstanden som deler av pakken har utløst bli tatt med. 

I andre halvdel av september 2017 legges det opp til en åpen prosess med såkalte planverksteder hvor representanter fra politikk, næringsliv og interessegrupper inviteres til å komme med innspill. I tillegg blir det arrangert caféverksted åpent for publikum for å komme med innspill og drøfte aktuelle temaer. Alternative bypakker skal legges ut på høring i november-desember 2017.

Det tas sikte på å gjennomføre den lokale prosessen i løpet av ett år, slik at den lokalpolitiske sluttbehandlingen gjennomføres i mai-juni 2018. Saken fremmes etter anbefaling fra ATM-utvalget til de respektive by-/kommunestyre/fylkesting i mai-juni 2017. Rådmennene og fylkesrådmannen har utarbeidet det felles saksfremlegget. 


Nullvekstmålet
Buskerudbyen kommer til å vokse med 50.000 innbyggere de neste 25 årene. Stortingets vedtatte klimapolitikk forutsetter at veksten i persontrafikken skal tas av miljøvennlige transportmidler, det såkalte nullvekstmålet. Nåværende Buskerudbypakke 2 har en samlet kostnadsramme på 15,1 milliarder kroner. Dette er ikke en veipakke, men en bypakke. Målet med Buskerudbypakke 2 er å gjøre det enklere og raskere å reise i Buskerudbyen, med buss, tog, bil, sykkel og gåing.


28. april 2017