Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2018-2029, som ble lagt frem i sin helhet i dag, imøtekommer ikke Buskerudbyens hovedkrav til finansiering av Buskerudbypakke 2. 

En ny lokalpolitisk prosess som er godt forankret i befolkningen. Det er målet til Buskerudbyen nå som det er klart at Buskerudbypakke 2 må justeres.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2018-2029, som ble lagt frem i sin helhet i dag, imøtekommer ikke Buskerudbyens hovedkrav til finansiering av Buskerudbypakke 2. Det betyr en ny lokalpolitisk behandling av bypakken, slik det ble lagt opp til i første runde. 
Tidsplan kommer - Buskerudbypakke 2 bygde på høyere forventninger om statlig bidrag. Vi skulle gjerne sett at NTP inneholdt et annet budskap, men må forholde oss til realitetene, sier Rolf-Helge Grønås, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet. 
I Buskerudby-samarbeidet er man skuffet over at NTP ikke nevner to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund. Det har blitt sett på som avgjørende for den videre utviklingen av regionen.

Tidsplan kommer
– Buskerudbypakke 2 bygde på høyere forventninger om statlig bidrag. Vi skulle gjerne sett at NTP inneholdt et annet budskap, men må forholde oss til realitetene, sier Rolf-Helge Grønås, daglig leder i Buskerudby-sekreteriatet.

I Buskerudby-samarbeidet er man skuffet over at NTP ikke nevner to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund. Det har blitt sett på som avgjørende for den videre utviklingen av regionen.

– Det er fortsatt ikke helt utelukket at det kan bli to tog i timen på denne strekningen. Vi vil avvente Bane Nords tillyste vurdering av om to tog i timen Drammen – Hokksund er mulig uten ytterligere investeringer, sier Grønås. 

Forventningene til statlig fullfinansiering av nytt løp E134 Strømsåstunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua er heller ikke innfridd. I den lokalpolitiske behandlingen høsten 2016 ble dette satt som en forutsetning for gjennomføring av pakken i sin nåværende form. Buskerudbypakke 2 kommer derfor tilbake til by/kommunestyrene og fylkestinget for ny behandling. En tidsplan er under utarbeidelse, og vil bli behandlet i ATM-utvalget 28. april.

Innbyggerne vil bli hørt
I praksis innebærer dette at noe av innholdet i Buskerudbypakke 2 må justeres, i og med at både E134 Strømsåstunnelen og Rv282 Holmenbrua må delvis finansieres lokalt. Prioriteringen er betinget av at dette skjer gjennom den planlagte bompengeordningen for Buskerudbyen, heter det i NTP. Buskerudby-samarbeidet vil vurdere om det bør gjøres flere endringer i pakken, og setter umiddelbart i gang med en systematisk gjennomgang. I denne prosessen vil også motstanden som deler av pakken har utløst bli tatt med. Buskerudbyen kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

Bompenger må til
Det er ingen grunn til å tro at Buskerudbyen kan få vedtatt en omfattende bypakke i Stortinget uten at bompenger er en sentral del av finansieringen. Av de ni største byområdene i Norge som er prioritert for statlig satsning, er Buskerudbyen det eneste som ikke har innført bompenger.

Innbyggerne vil bli hørt I praksis innebærer dette at noe av innholdet i Buskerudbypakke 2 må justeres, i og med at både E134 Strømsåstunnelen og Rv282 Holmenbrua må delvis finansieres lokalt. Prioriteringen er betinget av at dette skjer gjennom den planlagte bompengeordningen for Buskerudbyen, heter det i NTP. Buskerudby-samarbeidet vil vurdere om det bør gjøres flere endringer i pakken, og setter umiddelbart i gang med en systematisk gjennomgang. I denne prosessen vil også motstanden som deler av pakken har utløst bli tatt med. Buskerudbyen kommer tilbake med mer informasjon rundt dette. 
Bompenger må til Det er ingen grunn til å tro at Buskerudbyen kan få vedtatt en omfattende bypakke i Stortinget uten at bompenger er en sentral del av finansieringen. Av de ni største byområdene i Norge som er prioritert for statlig satsning, er Buskerudbyen det eneste som ikke har innført bompenger. 
Samtidig er behovet for å få på plass en felles miljø- og samferdselspakke for drammensområdet presserende. Buskerudbyen kommer til å vokse med 50.000 innbyggere de neste 25 årene, og det er anslått 25.000 nye arbeidsplasser. Stortingets vedtatte klimapolitikk forutsetter at veksten i persontrafikken skal tas av miljøvennlige transportmidler. Derfor er det nødvendig med et betydelig bedre busstilbud, og et seperat gang- og sykkelveinett som gjør det attraktivt å gå eller sykle. Det vil også gi bedre plass til de som må kjøre.

Vil ha godt forankret prosess
Buskerudby-samarbeidet ønsker å ta seg tid til å gjennomføre en ny lokalpolitisk prosess som er godt forankret i befolkningen. Samtidig er det viktig av den ikke skaper unødige forsinkelser for stortingsbehandlingen av bypakken. Dét er avgjørende for at samarbeidet ikke skal tape kampen om de statlige milliardene som er satt av til bymiljøtiltak i landets ni største byer.
Vil ha godt forankret prosess Buskerudby-samarbeidet ønsker å ta seg tid til å gjennomføre en ny lokalpolitisk prosess som er godt forankret i befolkningen. Samtidig er det viktig av den ikke skaper unødige forsinkelser for stortingsbehandlingen av bypakken. Dét er avgjørende for at samarbeidet ikke skal tape kampen om de statlige milliardene som er satt av til bymiljøtiltak i landets ni største byer. 


Publisert: 05. april 2017