Det videre arbeidet for å løse regionens samferdselsutfordringer er avklart mellom samferdselsministeren og ordførerne i Buskerudbyen. Fra venstre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, leder av areal- transport- og miljøutvalget i Buskerudbyen, Tore Opdal Hansen, fylkesordfører Morten Eriksrød, ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad, varaordfører i Kongsberg, Arvid Lyngås, ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye og statssekretær John Ragnar Aarset.


Bakgrunnen for møtet var at samferdselsministeren 8. mai ga regjeringens føringer for

for det videre arbeidet med utvikling av transportsystemet i regionen, en avklaring som ga noen svar, men som også utløste flere spørsmål.

Ordførerne og samferdselsministeren avklarte hvordan fremtidens transportutfordringer i Buskerudbyen skal håndteres. Avklaringen innebærer at Buskerudbysamarbeidet fortsetter, og at det er konkretisert løsninger som omfatter riksvei 23–Linnes–E18, jernbaneutbygging Drammen–Kongsberg, E134 med fire felt i Strømsåstunnelen og det videre arbeidet med bypakke som avgrenses til bybåndet fra Lier til Hokksund.

Lederen for areal-, transport- og miljøutvalget (ATM) i Buskerudbyen, ordfører Tore Opdal Hansen, ledet delegasjonen av Buskerudbyordførere.

– Vi hadde et konstruktivt og oppklarende møte der vi avklarte viktige forhold knyttet til de transportutfordringene som vil oppstå i Buskerudbyen på grunn av sterk befolkningsvekst i årene fremover. Vi har oppklart misforståelser og fikk svar på våre spørsmål som samferdselsministerens brev 8. mai reiste, uttaler Tore Opdal Hansen.

Hovedpunktene i avklaringen mellom ordførerne og Samferdselsdepartementet omfatter:

Buskerudbysamarbeidet videreføres – belønningsmidler
Buskerudbysamarbeidet fortsetter i tråd med inngåtte avtaler når det gjelder felles areal- og transportplan og avtale mellom Samferdselsdepartementet og de fem kommunene/Buskerud fylkeskommune om belønningsmidler på 308 millioner kroner for 2014–2017 (Buskerudbypakke1).

Dobbeltspor Drammen–Hokksund
Jernbaneverket har fått i oppdrag å planlegge for jernbanetiltak på strekningen Drammen–Hokksund. Det betyr at Jernbaneverket starter planleggingen av dobbeltspor på strekningen Drammen–Hokksund for å åpne for to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund. Jernbanestrekningen mellom Hokksund og Kongsberg skal utredes nærmere. En slik utredning skal igangsettes raskt og Jernbaneverket har satt av utredningsmidler. 

Riksvei 23–Linnes–E18
Statens vegvesen arbeider videre i samarbeid med lokale myndigheter med en løsning som både vil sikre nasjonalt prioritert rute E18–E6 og transportløsninger til nytt sykehus på Brakerøya. Tiltaket inkluderer bompengefinansiering. Jernbaneverket  utreder ny togstasjon på Lierstranda som vil inngå i en helhetlig trafikkløsning i området.

Justert bypakke inklusiv grunnlag for bymiljøavtale
Buskerudbysamarbeidet (sammen med Statens vegvesen og Jernbaneverket) utarbeider forslag til justert bypakke inklusiv grunnlag for en bymiljøavtale i tråd med brev 8. mai og innholdet i møtet 18. mai. Her inngår fire felt på E134 i Strømsåstunnelen, kryss på Bangeløkka og tilfartsvei Vest.

Bompengefinansiering for E134 Strømsåstunnelen må inngå i et helhetlig bompengesystem som sikrer at lokalveier ikke blir overbelastet. Sammensatt konsept, dvs. tiltak som omfatter vei, kollektiv (investering og drift), gang, sykkel, pendlerparkering mv. legges til grunn for arbeidet. Grunnlag for en bymiljøavtale inngår i forslaget.

I tråd med Samferdselsdepartementets føringer, vil tiltak i justert bypakke konsentreres til bybåndet Lier–Hokksund. Samferdselsdepartementets føringer innebærer at Kongsberg ikke blir omfattet av en justert bypakke.

Offensiv jernbanesatsning
Leder av ATM-utvalget, Tore Opdal Hansen, understreker at det er positivt at det store riksveiprosjektet Rv23 Linnes–E18, inklusiv kryss med E18, er prioritert. Likeledes er det positivt at det omgående igangsettes planarbeid for dobbeltsporutbygging av jernbanen mellom Drammen og Hokksund – og utredning for videreføring av tiltak på strekningen Hokksund–Kongsberg.

– Vi er spesielt godt fornøyde med en mer offensiv satsning på jernbane i vår region enn det vi har sett tidligere, sier Hansen, som mener at ordførerne nå har fått gode signaler for å arbeide videre for å kunne iverksette tiltak som er tilstrekkelige til å møte de vekstutfordringer vi ser mot 2040 i Norges femte største byregion.

Skulle gjerne hatt Kongsberg med videre
– Hva betyr det at arbeidet med justert bypakke kun skal omfatte ”bybåndet Lier–Hokksund?

– Når det gjelder arbeidet som skal settes i gang med utforming av justert Buskerudbypakke2, har departementet vært tydelige på at denne kun skal omfatte bybåndet Lier–Hokksund. Vi skulle gjerne hatt Kongsberg med også i denne prosessen, men dessverre har vi ikke fått gjennomslag for det på nåværende tidspunkt. Det er samtidig grunn til å understreke at Kongsberg som en av partnerne i Buskerudbysamarbeidet omfattes av felles areal- og transportplan, jernbanesatsningen og ordningen med belønningsmidler, og at de sentrale prosjektene E134 og dobbeltspor Drammen–Hokksund er svært viktige for Kongsberg, avslutter Tore Opdal Hansen.

Videre prosess
Samferdselsministeren ga i møtet forsikringer om at regionen ikke vil tape tid i de pågående prosesser. Forslag til justert bypakke/grunnlag for bymiljøavtale skal legges fram til drøfting i nytt møte mellom Samferdselsdepartementet og ordførerne mot slutten av dette året. Planen for det videre arbeidet med justert bypakke/grunnlag for bymiljøavtale ser slik ut:

  • Det utarbeides justert forslag til bypakke (justert Buskerudbypakke2)
  • Forslaget utarbeides av de fire kommunene, fylkeskommunen, Jernbaneverket og Statens vegvesen gjennom Buskerudbysamarbeidet (Samferdselsdepartementet gir mandat for statsetatenes arbeid)
  • Forslaget legges fram til drøfting i nytt møte mellom Samferdselsdepartementet og ordførerne i løpet av 2015