Den felles areal- og transportplanen ble stadfestet som regional plan i fylkestinget i februar 2013, etter å ha blitt vedtatt i de fem kommunene.

Hovedstrategien i Areal- og transportplanen er at så mye som mulig av etablering av nye boliger og arbeidsplasser skal skje
innenfor fem regionale utviklingsområder: Det sentrale Drammen,Mjøndalen, Hokksund, kompaktbyen Kongsberg og på sikt Lierstranda, samt Vestfossen som et lokalt utviklingsområde. Planen muliggjør også utvikling utenfor disse områdene.

Planen skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing.

Oppfølging av planen skjer gjennom kommuneplanene, Buskerudbypakke 2 og felles prosjekter.

Areal- og transportplanen har følgende hovedmål:

  1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig.
    Basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet, med bevaring av overordnet grøntstruktur og jordbruksarealer. 
  2. Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere
    Fram mot 2023 har Buskerudbyen som mål at andel kollektivreisende (buss og tog) skal dobles, syklende skal dobles, andel gående skal øke og andel reiser med privatbil (bilfører og passasjer)skal reduseres med minst 10 prosentpoeng. 
  3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder.
    I alle kommunene legges det til rette for livskraftige byer og tettsteder som urbane knutepunkter/kommunesentra med bosteder, arbeidsplasser, handel, service-, kultur- og fritidsaktiviteter. Samspillet med landdistriktene skal ivaretas.
  4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner