Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 en avtale om belønningsordning med Samferdselsdepartementet. Avtalen innebar at samarbeidet har mottatt totalt 280 millioner kroner til kollektiv- og sykkelfremmende tiltak i perioden 2010-2013.

I desember 2014 inngikk kommunene og fylkeskommunen en ny avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet for perioden 2014-2017. Avtalen vil kunne gi samarbeidet 308,3 millioner kroner i fireårsperioden. 

Midlene fra belønningsordningen 2014-2017 skal benyttes til tiltak innenfor sju tiltaksområder:

  1. Forbedring av kollektivtilbudet
  2. Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken, inklusiv knutepunkter og pendlerparkering
  3. Tiltak for syklende
  4. Tiltak for miljøvennlige reiser, attraktiv byutvikling og videreutvikling av parkeringspolitikken
  5. Arealutvikling og fortetting
  6. Kunnskapsgrunnlag og innovasjon
  7. Kommunikasjon

Alle tiltakene som vil få eller har fått bidrag gjennom belønningsordningen kalles Buskerudbypakke 1. Tiltakene finnes enten på tiltakskartet eller i oversikten over tiltak.

De 308,3 millionene skal fordeles over fire år, i perioden 2014-2017. Fordelingen er:

2014: 73,3 millioner
2015: 75 millioner
2016: 80 millioner
2017: 80 millioner

Målet er at det i avtaleperioden skal bli bedre framkommelighet, miljø og helse i Buskerudbyen. Personbiltrafikken skal ha 0-vekst i avtaleperioden, med utgangen av 2013 som referansetidspunkt (Fotnote). Veksten i persontransporten skal således tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

Fotnote : 
1. Veksten i personbiltrafikken skal reduseres i avtaleperioden 2014-17.
2. Tidspunkt for oppnåelse av 0-vekstmålet er ett år etter at bompenger er iverksatt som en del av Buskerudbypakke 2, alternativt at virkemidler med tilsvarende effekt iverksettes.