1. Togtilbud og jernbane

Jernbanetiltak vil være 100 prosent statlig finansiert og vil ikke bli finansiert av bompenger, men tiltakene er viktige for helheten i transportsystemet. Togtilbudet vil være grunnlag for konkret utforming av et supplerende og koordinert busstilbud. Togtilbud og jernbane inngår derfor i arbeidet med Buskerudbypakke 2:

Eksempler på mulige tiltak som en del av Buskerudbypakke 2:

 • To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund
 • To tog i timen til Kongsberg
 • Stasjonsopprusting Hokksund
 • Stasjonsopprusting Mjøndalen
 • Nytt togstopp Teknologiparken (Gomsrud)
 • Ny stasjon Lierstranda

Når det gjelder mulig dobbeltspor i ny trase til Kongsberg er det også ønskelig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, men dette vil trolig først kunne skje etter minimum 15 år.

2. Infrastruktur buss

Infrastruktur buss dreier seg om følgende type tiltak:

 • Strekningsvise tiltak (kollektivfelt, kollektivgate eller andre framkommelighetstiltak),
 • Sanntidsinformasjon på holdeplasser
 • Aktiv signalprioritering i kryss (Bussen får fortrinn i lyskryss)
 • Tilrettelegging for pendlerparkering for sykkel og bil ved bussholdeplasser
 • Oppgradering av kollektivinfrastruktur
 • Tilrettelegging for forhåndsbetaling (tilnærmet kontantfrie busser).

Det arbeides nå med å konkretisere aktuelle tiltak i den enkelte kommune som grunnlag for den politiske drøftingsfasen. Det arbeides blant annet videre med prioriterte strekninger fra Buskerudbypakke 1:

 • Drammen sentrum – Travbanen – Krokstadelva – Mjøndalen
 • Tordenskjoldsgate
 • Drammen sentrum – Gulskogen
 • Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen / Gomsrud
 • Lierstranda – Drammen sentrum

3. Drift buss

Drift buss dreier seg om følgende type tiltak:

 • Styrket rutetilbud for lokale bussruter i kommunene
 • Styrket rutetilbud regionalt i Buskerudbyen
 • Nytt pris- og sonesystem, som vil kunne innebære billigere kollektivreiser og enklere billettsystemer (felles system for buss og tog og samordnet med Ruter / Oslo-Akershus).
 • Andre kvalitetselementer: Drift sanntidsinformasjon, bedre kundeinformasjon m.m.

 4. Veitiltak

Riksveier

Oppfølging av NTP 2014-23 innebærer at følgende tiltak vil være en del av Buskerudbypakke 2:

 • Rv. 23 Linnes-E18 skal påbegynnes i 10-årsperioden. Statens vegvesen har startet planlegging av dette tiltaket nå, videre planarbeid må avklare hvordan tiltaket kan realiseres - fullt ut eller i faser. Foreliggende kostnadsanslag for tiltaket er betydelige og tiltaket er kun delvis finansiert gjennom statlige bidrag i NTP. Det vil kreve videre utredninger for å belyse hvordan tiltaket kan fullfinansieres ved hjelp av delvis bompenger.
 • E134 Strømsåstunnelen; nytt tunnelløp realiseres i 10-årsperioden slik at sikkerhetskrav oppfylles. Dette tiltaket er fullfinansiert av staten i NTP, men omfatter ikke nytt kryss med ny kobling til E18 på Bangeløkka.

Hvorvidt noen delstrekninger på E134 mellom Strømsåstunnelen og Langebru også bør være med som del av Buskerudbypakke 2 vil inngå i arbeidet med å komme fram til et omforent forslag. Dette gjelder for eksempel delstrekningene / tiltak på strekningene:

 • E134 Strømsåstunnelen-Mjøndalen øst
 • E134 Mjøndalen øst-Steinberg
 • E134 Steinberg-Langebru
 • E134 Nytt kryss ved Langebru

Fylkesveier / kommunale veier

Tilsvarende som for NTP 2014-23 legges det til grunn at fylkeskommunens og kommunenes handlingsprogram for fylkesveier, kollektivtrafikk og kommunal infrastruktur følges opp i Buskerudbypakke 2.

Hvilke veitiltak som evt. skal inngå i Buskerudbypakke 2 må avklares i arbeidet med å komme fram til et omforent forslag. De mest aktuelle tiltak fremgår av kommunenes og fylkeskommunens innspill til viktige prosjekter.

5. Sykkel

Tiltaksområde sykkel dreier seg om følgende type tiltak:

 • Sammenhengende infrastruktur for sykkel i Buskerudbyen.
 • Forbedret sykkelnett i og til/fra prioriterte utviklingsområder (jfr Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23), f.eks fjerning av barrierer for syklende.
 • Forbedret sykkelnett til/fra skoler og andre viktige målpunkt.
 • Forbedret infrastruktur til/fra kollektivknutepunkter og bussholdeplasser.
 • Bedre parkeringsmuligheter for sykkel.
 • Bedre informasjon om tilrettelagte sykkeltraseer.

Det pågår arbeid i kommunene med kommunale sykkelplaner og forslag til tiltaksplaner for perioden 2014-17 (Buskerudbypakke 1 videreføring) og forslag som kan inngå i Buskerudbypakke 2.

 6. Gåing

Tiltaksområde gåing dreier seg om følgende type tiltak:

 • Forbedret infrastruktur for gående i og til/fra prioriterte utviklingsområder (jfr Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23), f.eks fjerning av barrierer for gående.
 • Forbedret gangveinett til/fra skoler og andre viktige målpunkt.
 • Forbedret gangveinett til/fra kollektivknutepunkter og bussholdeplasser, f.eks etablering av snarveier.
 • Bedre informasjon om tilrettelagte gangtraseer.

Det pågår arbeid i kommunene med kartlegging av tiltaksbehov for gående som underlag for videre arbeid med tiltak i transportpakka.

 7. Kollektivknutepunkter og pendlerparkering

 Tiltaksområdet dreier seg om følgende type tiltak:

 • Nødvendig infrastruktur for effektive og attraktive kollektivknutepunkter, f.eks med gode løsninger for avlevering/henting med bil, taxi, enkel overgang mellom buss og tog m.m.
 • Parkeringsfasiliteter for pendlere med sykkel og bil.

Planlegging av aktuelle tiltak vil pågå i 2014 bl.a. gjennom planarbeid for infrastruktur buss, koordinert med forslag til nye anlegg for pendlerparkering. Forberedelser og planlegging for opprusting av kollektivknutepunkter Mjøndalen og Hokksund pågår.

For mer fyldig beskrivelse, se Drøftingsgrunnlag til Buskerudbypakke 2 eller notatet Skisse til Buskerudbypakke 2.