For at regjeringen skal anbefale en Buskerudbypakke 2 overfor Stortinget, må det være utarbeidet en Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2. Statens vegvesen la frem KVU for Buskerudbypakke 2 våren 2013. Her anbefaler Statens vegvesen et "sammensatt konsept" for Buskerudbypakke 2 som inneholder sju tiltaksområder:

  1. Jernbane
  2. Drift av buss

  3. Infrastruktur for buss 

  4. Vei

  5. Sykkel

  6. Gange

  7. Knutepunkter med pendlerparkeringer

Det forventes at Staten gir rom for forhandlinger og det pekes spesielt på at det må avklares i det videre faglige arbeidet og ved politiske forhandlinger hvilke veiprosjekter som skal inngå i Buskerudbypakke 2. Det er viktig at jernbaneutvikling og et bedre togtilbud prioriteres tidlig og at arealbruk til jernbaneformål avklares. Det forutsettes videre at staten vil bidra betydelig til finansieringen av Buskerudbypakke 2.

Flere av kommunene og fylkeskommunen har også pekt på at det snarest må startes utvikling av kollektivknutepunkter inkludert pendlerparkeringer i kommunene, også utenfor de større kollektivknutepunkter. Utbedring og nybygging av lokale sykkelveier, pluss park&ride, til disse tilkoblingspunkter mellom individuell og kollektiv trafikk, må inngå i dette.

Det antas at regjeringen har gjennomført en kvalitetssikring av foreliggende KVU innen sommeren 2014.