En transportpakke til 15-20 milliarder kroner inneholder en rekke tiltak som må faglig utredes og planlegges. Stortinget, som fatter endelig avgjørelse, stiller krav til et godt faglig grunnlag og enighet politisk mellom kommunene og fylkeskommunen.

På forsommeren 2014 starter de lokalpolitiske drøftingene mellom politiske representanter fra kommunene og Buskerud fylkeskommune for sammen å bli enige om en skisse til pakke.

Denne skissen danner grunnlag for forhandlinger med staten om et endelig forslag til pakke. Dette skjer i "drøftingsfase 2" der målet er å komme fram til et omforent og konkret forslag til Buskerudbypakke 2 mellom kommunene, fylkeskommunen og staten. Et omforent forslag vil bli grundig politisk behandlet i kommunene og fylkeskommunen. Endelig behandling av en Buskerudbypakke 2 i kommunestyre / bystyre og fylkesting, antatt i løpet av 2014, vil være grunnlag for utforming av en endelig Buskerudbypakke 2 inkludert bompengesøknad for behandling i Stortinget.

Tidligste igangsetting av Buskerudbypakke 2, og dermed en eventuell innføring av bompenger, vil være i januar 2017. Det legges opp til en større kollektivsatsing med økning i antall avganger i forkant av innføring av bompenger. Det legges også opp til en gradvis økning av antall pendlerparkeringsplasser i årene frem mot 2017.