Politikerne i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg så denne kommende utfordringen tidlig, og sammen med Buskerud fylkeskommune og fire statsetater ble samarbeidet etablert i januar 2010. Gjennom samarbeid kan utfordringene løses i fellesskap. 

Alle de fem kommunene vil få stor befolkningsvekst, som igjen vil skape økt transportbehov. Dette transportbehovet må løses for å unngå kø, kork og kaos, og forbedret kollektivtilbud og bedre forhold for sykkel er en viktig del av denne løsningen.   

For å legge til rette for et forbedret kollektivtilbud og bedre forhold for sykkel må man tenke helhetlig på arealutvikling og transport. Dette gjør Buskerudbysamarbeidet gjennom en felles Areal- og transportplan og felles arealplanlegging.


Felles arealplanlegging:

  • Det meste av veksten i boliger og arbeidsplasser skjer i seks prioriterte utviklingsområder. Samtidig muliggjør dette utvikling også utenfor disse områdene
  • Dette vil føre til at flere bor på en slik måte at det er enkelt å gå eller sykle til arbeidsplassen, togstasjonen og butikken
  • Dersom flere benytter seg av sentrumstilbudene, vil det gi mer levende bysentrum

Se vedtatt Areal- og transportplan for Buskerubdyen 2013-2023.

Bedre transportløsninger: 

  • Et forbedret busstilbud med flere avganger og bedre informasjon om rutetilbudet
  • Et raskere og mer effektivt busstilbud med egne traseer og forbedrede kryssløsninger
  • Økning i togtilbudet til to tog i timen mellom Drammen, Mjøndalen og Hokksund og på sikt til Kongsberg
  • Et bedre veisystem
  • Et helhetlig sykkelveinett
  • Effektive knutepunkter og pendlerparkeringer med gode overgangsmuligheter


Les mer om tiltak for bedre transportløsninger i Buskerudbypakke 1 eller planer for store forbedringer i transportnettet i Buskerudbypakke 2.

Et område av nasjonal betydning

Samarbeid mellom kommunene og felles forpliktelser gjennom belønningsordningen med Samferdselsdepartementet har gjort at Buskerudbyen har blitt et byområde av nasjonal interesse. Det er samarbeidet som har gjort dette mulig - hver enkelt kommune er for liten til å påvirke nasjonale myndigheter.