ATM-utvalget er den politiske styringsgruppen i samarbeidet, og består av ordførerne i de fem kommunene og fylkeskommunen, lederne i de tre statsetatene og fylkesmannen. Utvalget har til sammen 9 representanter. Fylkesordfører Roger Ryberg er leder av ATM-utvalget, og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er nestleder. Leder og nestleder velges normalt for en periode på to år.

ATM-rådet består av 36 valgte politikere fra de fem kommunestyrene og fylkestinget. ATM-rådet er bindeleddet mellom Buskerudbysamarbeidets utviklingsarbeid og de formelle politiske vedtaksorganene i kommunene og fylkeskommunen. Rådet får kunnskap, gir føringer for arbeidet og sikrer politisk forankring av arbeidet

I den administrative styringsgruppen deltar rådmenn og administrative ledere fra statsetatene. Administrativ styringsgruppe ledes av Trude Andresen som er rådmann i Øvre Eiker kommune. Fylkesrådmann Georg N. Smedhus er nestleder i administrativ styringsgruppe. Leder og nestleder velges normalt for en periode på ett år.

Fagrådet er det sentrale faglige koordineringsorganet hvor faglige ledere for alle samarbeidspartnerne, samt Brakar og NSB deltar. Fagrådet ledes av daglig leder Rolf-Helge Grønås.

For samordning med næringslivet er det etablert en egen næringslivsgruppe hvor NHO, LO, Næringsforeningen i Drammensregionen og Kongsberg næringsforum deltar. (Næringsforeningen i Drammensregionen representerer også næringsrådene i Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.)  

Samarbeidet har også etablert arbeidsgrupper. Disse omfatter blant annet en sykkelgruppe og en IKM-gruppe (Informasjon, kommunikasjon og medvirkning). Disse gruppene har representanter fra alle samarbeidspartnerne.