Hovedmål og delmål:

  1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig
  2. Transportsystemet - og tilgang til de kollektive transportlinjer – skal gjøres mest mulig
    effektivt og rasjonelt for alle brukere
  3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner
  4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og
    regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen
    arealutviklingen og transportsystemet

 

Hovedmål for endring av transportmønster fram mot 2023: Samarbeidet skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing.