Innen 2040 vil befolkningen i Buskerudbyen øke med nesten 50 000 mennesker. 

I 2009 ble fem kommuner, fylkeskommunen og fire statsetater enige om å inngå et forpliktende og langsiktig samarbeid for å løse felles utfordringer innen arealutvikling, transport og miljø.

  • Lier kommune
  • Drammen kommune
  • Nedre Eiker kommune
  • Øvre Eiker kommune
  • Kongsberg kommune
  • Buskerud fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Buskerud
  • Statens vegvesen
  • Jernbarneverket 

De ni partnerne har til sammen ansvar for all offentlig utvikling innenfor disse tre samfunnsområdene i Buskerudbyen. 

Samarbeidet er forpliktende og konsensusbasert, det vil si at alle partnerne må være enige for at noe skal gjennomføres.

Samarbeidsavtalen mellom partnerne ble inngått i 2009, og i 2010 inngikk kommunene og fylkeskommunen avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Samarbeidsavtalen er fornyet i 2014 med et langsiktig tidsperspektiv.

Geografisk avgrensning:

Samarbeidet omfatter de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Forholdet til omegnskommuner og Oslo/Akershus ivaretas i tråd med følgende mål:

Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutviklingen og transportsystemet