Mål for gåing i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23:

  • andelen gående i Buskerudbyen skal øke
  • det skal legges bedre til rette for gåing
  • det skal være attraktivt å gå for alle,
  • 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

Mer konsentrert by- og tettstedsutvikling i Buskerudbyen skal legge til rette for at gåing kan bli et viktigere og mer naturlig transportmiddelvalg for flere i fremtiden.

Kunnskapsgrunnlag gange

Det er et relativt bredt tilbud til gående i byer og tettsteder, men det er ikke gjennomgående og enhetlig. Det er strekninger som mangler tilrettelegging, det er vanskelige krysningssoner, det er store barrierer (jernbane, motorveger, elver) og viktige snarveier som er utsatte. Det er stort etterslep på vedlikehold. Det trengs et vesentlig løft.

Det er utarbeidet forslag til hovednett gange i byer og tettsteder og oversikt over nødvendige tiltak for å fremme gange i Buskerudbyen. Fokuset i dette arbeidet er satt på gangveinettet i en radius på 1 km fra kollektivknutepunkter/større holdeplasser.

 Kommunene i Buskerudbyen skal i gang med utarbeidelse av lokale gåstrategier.