I dag ligger sykkelandelen i Buskerudbyen på rundt 3-4 %, med unntak av Kongsberg, som har en sykkelandel på nærmere 10 % (RVU 2009). Å endre kultur og atferd til mer sykling er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. For å nå målene jobbes det for ny og forbedret infrastruktur i form av helhetlige sykkelrutenett i kommunene og mellom definerte vekstområder i Buskerudbyen. I tillegg er bedret drift og vedlikehold av sykkelveinettet avgjørende for god fremkommelighet.

Det blir også gjort en innsats i form av kampanjer og andre tilretteleggingstiltak for å få flere til å velge sykkel som transportform. Kongsberg, Nedre Eiker og Drammen kommune gjennomførte høsten 2013, for andre år på rad, en Lys Razzia i samarbeid med politiet. Tiltaket har som mål å øke syklisters bevissthet og trafikksikkerhet gjennom av bruk av lys.

Vinteren 2014 fikk innbyggerne i Buskerudbyen tilbud om å låne en sykkel utstyrt med piggdekk gratis i en uke. Ideen bak tiltaket var at holdninger som dannes gjennom direkte erfaring gir bedre grunnlag for å overføre holdninger til senere adferd. Tilbakemeldingene fra publikum var utelukkende positive, og mange poengterte at de ønsket å gå til innkjøp av egne piggdekk, og fortsette med vintersykling etter kampanjens slutt.

Også i år tilbyr Buskerudbysamarbeidet gratis deltakelse i Sykle til Jobben aksjonen for alle ansatte i bedrifter i området. Kampanjen starter 24. april, og mer informasjon finner du her: www.sykletiljobben.no

Sykkelplanarbeid i Buskerudbysamarbeidet:

Alle de fem kommunene i Buskerudbysamarbeidet vil ved utgangen av første halvår 2014 ha ferdige kommunevise sykkelplaner.

Planene vil være underlag for prioritering av sykkel som satsingsområde og grunnlag for bevilging av midler. I planene beskrives hoved- og lokalrutenettet for sykkel i hver kommune. Videre beskrives behov for tiltak på sykkelrutenettet, samt hvilke øvrige tiltak som anbefales å gjennomføre for å bidra til å nå målene om økt sykkelandel.

Parallelt med sykkelplanarbeidet har Statens vegvesen utarbeidet et dokument for trafikksikre og attraktive løsninger for syklende, med særlig vekt på forholdene i de fem kommunene i Buskerudbysamarbeidet.