background

SLIK BLIR BUSKERUDBYEN BEDRE TILRETTELAGT FOR SYKLISTER

Sykkelregnskap for Buskerudbyen 2016

Hva er et sykkelregnskap?

Et sykkelregnskap skal gi oss informasjon om hvordan sykkelbruken utvikler seg i vårt område, og om målene som er satt blir nådd. Det er viktig for å finne ut om de de riktige tiltakene blir gjort for å flere til å sykle i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Samtidig skal det bli tryggere og mer attraktivt å bruke sykkel på korte og lengre reiser. Alle kan bidra ved å sykle litt av og til - eller oftere, fremsnakke syklister og sykling og vise hensyn til syklende langs veiene. Dette gagner egen helse, miljøet og framkommelighet på veiene for oss alle. Sykkelregnskapet gir også et grunnlag for vurdering av handlingsplaner og prioritering av ulike tiltak.

Buskerudby-samarbeidet skal lage et sykkelregnskap annethvert år fremover. Den følger malen til Vegdirektoratet tett, i den grad data har vært tilgjengelig.

Image

Målsettinger for sykling i Buskerudbyen

 • 1) Det skal være attraktivt å sykle for alle.
 • 2) Sykkeltrafikken i Kongsberg skal økes med 50 % fram til 2023
 • 3) Sykkeltrafikken i de andre kommunene i Buskerudbyen skal minimum dobles fram til 2023
 • 4) 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen
 • 5) Antall drepte og alvorlig skadde syklister skal reduseres med 50 % innen 2020 jf. registrerte ulykker i perioden 2005-2015»

Hvordan nå målene?

En felles sykkelplan for alle kommunene er vedtatt av by- og kommunestyrene og fylkestinget. Ambisjonen er et regionalt sykkelveinett på rundt 300 kilometer. I dag er det ikke et sammenhengende sykkelveinett, og standarden er varierende. I forslaget til Buskerudbypakke 2 er det foreslått å bruke 1,5 milliarder kroner til sykkel. Dette vil bidra til å realisere de høyest prioriterte tiltakene i sykkelplanen. I tillegg er det også lokale sykkelstrategier og planer i hver enkelt kommune.

Sykkeltrafikk

Sykkeltrafikk - Kun 4 % av alle reiser er på sykkel

Sykkelandelen kommer fra de nasjonale Reisevaneundersøkelsene (RVU) der man spør de over 13 år hvordan de reiser i hverdagen. Sykkelandelen kommer fra de reisene der sykling er hovedreisen. Altså vil ikke en sykkeltur til togstasjonen med en togreise telle som en sykkeltur, men kun som en togtur.

Sykkeltrafikk detaljer
Image

En tur er i gjennomsnitt 3,9 kilometer

Sykkeltrafikk - Lokale undersøkelser

Det skal telles og registreres antall syklister som passerer punkter i alle kommuneområder i Buskerudbyen. Statens vegvesen, som har ansvaret for dette, jobber med å opprette og kvalitetssikre eksisterende og nye punkter. For sykkelregnskapet 2016 er to automatiske punkter tatt med: «Proffen» er ved gang- og sykkelveg ved Professor Smiths alle, i sørøstlige hjørne av Gulskogen skole, og «Gamle Lierstranda» på gang- og sykkelveg mellom E18 og jernbanen sør for Bruusgaards vei bru og Strandbrua.

En toårig tidsserie er for kort tid til å si noe om trender i indikatorene, men tellerne viser en økning fra 2015 og et tydelig sesongmønster. Vær og føre har vi sett har stor innvirkning på antall syklister. Proffen er kvalitetssikret i 2014, men begge punktene har blitt oppgradert etter dette.

Sykkeltrafikk i begge retninger ved "Proffen" månedsdøgntrafikk


Månedsdøgntrafikk, januar til desember 2015 og 2016. (Kilde: Statens vegvesen)


Sykkeltrafikk i begge retninger ved Gamle Lierstranda månedsdøgntrafikk


Månedsdøgntrafikk, januar til desember 2015 og 2016. (Kilde: Statens vegvesen)


Sykkeltrafikk i begge retninger ved manuelle tellepunkter over 1,5 time en junimorgen med fint vær

Telledugnader er gjennomført, ved å stå ute og telle syklende. Dette gir et øyeblikksbilde av antall syklister ved sentrale tellepunkt.

Tallene er ikke nødvendigvis representativt for sesongen og må tolkes med varsomhet, spesielt ved sammenligning fra år til år.

background

Skolesykling

Beklageligvis vet vi ikke hvor mange skolebarn som går eller sykler til skolen i området vårt. Dette vil bli en del av videre arbeid i Buskerudbyen. Vi vet at ca. 13 % av alle grunnskoleelever har gratis skoleskyss. Det tilsier at målet om 80 % er oppnåelig, men er en stor utfordring. Kilder: Grunnskolens Informasjonssystem, Brakar og Frisklivssentralen Aktiv Eiker.

Kampanjen Aktiv på skoleveien skal få flere barn og unge til å gå og sykle til skolen. Kampanjen gjennomføres på våren hvert år, og vil bli utvidet med samarbeid med andre aktører som driver aktivt trafikkarbeid mot skolene i distriktet. I 2016 var det ca. 8 700 elever fordelt på 400 klasser som deltok. Dette er en økning på 1 500 elever fra året før.

Trafikksikkerhet

Alt trafikksikkerhetsarbeid skal ta utgangspunkt i «en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade». Dette er nullvisjonen. Det er gledelig at ingen syklister omkom i 2016, 2015 og 2014. Det var én dødsulykke i 2013. Antall hardt skadde har også holdt seg lavt med tre personer i 2016, 2015 og 2014, og to i 2013. Kilde: Tallene er fra politirapporterte ulykker fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) for kommuneområdene som inngår i Buskerudbyen.

Trafikksikkerhet detaljer
 • 0 drepte syklister i 2016

  Basert på politirapporterte ulykker i 2016

 • 3 hardt skadde syklister

  Basert på politirapporterte ulykker i 2016


Bygging og tilrettelegging- Sykkelanlegg

- Antall kilometer tilrettelagt for sykkel.

Buskerudbysamarbeidet har som mål å bygge flere separate løsninger for syklende i et sammenhengende sykkelrute-system (med løsningene: sykkelfelt, opphøyd sykkelfelt, sykkelveg, sykkelgate og høystandard sykkelveger). For å få til en høy sykkelandel må dette på plass. Gang- og sykkelveger fungerer med lav gang- og sykkeltrafikk, men nye sykkelregnskap burde vise en økning i de separate (blå) løsningene.

I 2016 ble det gjennomført sykkelveginspeksjoner av seks strekninger på til sammen 27,5 km i alle kommunene i samarbeidet. Inspeksjonene er et ledd i vedlikeholdet av eksisterende sykkelanlegg, der punkter med for eksempel dårlig asfalt, uoversiktlige kryss eller andre problemer blir dokumentert for videre utbedring.


Sykkelparkering

- Antall sykkelparkeringsplasser av ulik kvalitet

Det finnes et stort antall utendørs sykkelparkeringsplasser tilgjengelig for alle i området vårt. Litt avhengig av plassering og sosial kontroll er dette parkering med lav sikkerhet. Dermed blir det en barriere for enkelte å ta i bruk sykkelen. Introduksjonen av elsykler og vintersykling gjør at man har behov for tryggere og oppvarmet parkering. «Sykkelhotell», Bane NOR sin høyeste standard for sykkelparkering ved togstasjoner, finnes to steder i Buskerudbyen: Gulskogen og Drammen. Det kan bli flere av disse, men samtidig må det jobbe for enda bedre standarder med innendørs, oppvarmede og kanskje til og med bemannede sykkeparkerings-løsninger.

Sykkelparkering detaljer


Holdnings-
undersøkelse

Spørreundersøkelser avdekker hvordan syklistene opplever de ulike aspektene ved å sykle. Det er de som er best egnet til å si noe om kvaliteten på tilbudet. Når det føles trygt og komfortabelt å sykle vil flere velge å sykle mer.

Spørsmålene ble stilt i innbyggerundersøkelsen for Buskerudbyen. Dessverre ble det ikke nok svar (N=82) til å ha et signifikant resultat. Derfor må man være forsiktig å trekke generelle konklusjoner fra undersøkelsen.

Det er likevel tydelig at vinterdrift er det som har flest misfornøyde svar. Og det er mange som svarer at de føler seg trygge og at det er god fremkommelighet for syklister.

Detaljer fra holdningsundersøkelsen

Bysykler

Det er kun Drammen kommune som har bysykler i området. Det var i 2016 140 bysykler fordelt på 16 stativer. Det er gledelig å se at bruken av bysyklene har økt med 43 prosent på fire år. .

2016 var også året da Buskerudbyen, sammen med Vestregionen, startet opp med et prøveprosjekt for å få flere og elektriske bysykler i aksen mellom Kongsberg og Asker. To konkurrerende systemer ble prøvd ut i alle fem kommuneområder. Resultatene av piloten brukes i det videre arbeidet.

Bysykler detaljer

Kampanjer

 • Pigg med pigg

  Støtte til syklister som ønsker å prøve ut piggdekk og vintersykling. Buskerudbyen og sykkelforhandlere har gått sammen om å sponse vintersjekk av sykkelen, ett piggdekk, dekkskifte, samt vårsjekk, når syklisten selv har betalt det andre piggdekket. Kampanjen tidlig i 2016 førte til at 61 syklister skiftet til piggdekk og syklet på vinteren. De syklistene som svarte på spørreskjemaet som fulgte med kampanjen har gode erfaringer og de fleste hadde ikke syklet på vinteren før. På bakgrunn av tilbakemeldingene, samt positivitet fra forhandlerne, fortsetter Pigg med pigg-kampanjen fortsetter vintersesongen 2016/2017.

 • Aktiv på skoleveien

  God deltagelse og en økning i antall grunnskoleelever som var med. Dette viser at det nytter å drive kampanjer regelmessig. Sykkelgruppa i Buskerudbyen har også ønsker om å utvide kampanjen med videre samarbeid med blant annet Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening.

 • Sykkelutstilling på biblioteket i Øvre Eiker (Hokksund)

  Som en del av promoteringen av Sykle til jobben ble det arrangert en utstilling på biblioteket i Hokksund, med lokal litteratur, sykkelblader, kart og elsykkelen - som var første lokale premie i kampanjen - ble vist frem.

 • Sykle til jobben

  Årlig aktivitetskampanje for alle til og fra jobb, og trening ellers i hverdagen. Buskerudbyen har hatt fokus på jobbsykling (med og uten elsykkel), og premiert med trekning av to elsykler til de som har syklet til og fra jobb minst to ganger i uka. En vinner ble trukket i Drammen og en vinner i Nedre Eiker. Det er en økning i antall egenmeldte aktive personer som kun har registrert sykkel og elsykkel til/fra jobb fra 87 i 2015 til 110 i 2016 (det er underrapportering av aktiv reisevei til og fra jobb her, da man kan velge kun «sykkel» eller «aktiv reisevei», samt at treninsapper man kan linke inn ikke støtter registrering av sykle til/fra jobb-aktivitet).

 • Elsykkelprøving med Jobbsykkelen.no

  Var et ikke-komersielt Enova-støttet prosjekt i regi av Norsk Elbilforening og Syklistenes Landsforening. Hovedaktiviteten i prosjektet var lokalt oppmøte på «roadshows» der alle fikk muligheten til å prøve en eller flere typer elsykler. Teorien er at en 30 sekunders testtur er mer effektiv enn en 30 minutter samtale. Det ble gjennomført elleve prøvedager på handels- og aktivitetsdager, rådhus, fylkeshuset, sammen med Statens vegvesen i samtlige kommuner i samarbeidet. Mange har fått prøve elsykler og fått «elsykkelgliset».

 • Elsykkelbiblioteket i Drammen

  Elsykkelbiblioteket i Drammen, med støtte fra Buskerudbyen og Drammen kommune, startet opp 21. juni etter en prosjektidé fra Sykkel og byliv i Bylivsprogrammet i Drammen, inspirert fra en lignende ordning i Sverige. Elsykkelbiblioteket låner ut elsykler og laste-elsykler til befolkningen i Drammen. Dette gjøres for å senke terskelen for at man selv investerer i en slik sykkel, som kan sees på som en «bil» nummer to eller til og med hovedløsning for transport i hverdagen for familier og enkeltpersoner. Prosjektet har vært en suksess med over 40 utlån, og med venteliste på over 300 personer for videre testing. Halvparten av de som har tatt kontakt er kvinner, som er veldig positivt i og med at de er underrepresentert som pendlersyklister.

 • Lysrazzia

  Lysrazzia er en dag i oktober der partnerne i Buskerudbyen sammen med politiet stopper syklister på vei til jobb på morgenen som ikke har pålagt lys på sykkelen. Syklisten får da valget mellom å betale et forenklet forelegg eller ordne seg sykkellys. Det ble også telt og delt ut reflekser til gående, samt en liten belønning til syklister med lys.

 • Kongsberg kommune deltok i Mobilitetsuka

  Kongsberg kommune deltok i Mobilitetsuka med ulike aktiviteter:

  · Ordføreren malte første den første «Takk for at du sykler» i sykkelfelt på Nybrua, samt at det ble malt flere utvalgte steder.
  · Det ble arrangert konkurranse om flest kilometer til jobb uten bil i to uker.
  · Satt sykkelsetetrekk ved ulike sykkelparkeringsplasser (Krona, rådhuset, Knutepunktet, sentrum, teknologiparken og videregående skole).
  · Stand på Krona for å dele ut reflekser og trafikkregler.
  · Turistforeningen markedsførte turkort og ulike nærturer på Krona.

 • Studentkampanje

  Stand på Papirbredden utenfor høgskolen med hensikt å få flere studenter til å sykle oftere. Gratis sykkelsjekk, utdeling av informasjonsmateriell og 200 gratis bysykkelkort. Dette ble gjennomført i 2015, og ikke 2016. Det er planer om å gjennomføre kampanjen årlig.

  Kongsberg kommune deltok i Mobilitetsuka med ulike aktiviteter:
  · Ordføreren malte første den første «Takk for at du sykler» i sykkelfelt på Nybrua, samt at det ble malt flere utvalgte steder.

  · Det ble arrangert konkurranse om flest kilometer til jobb uten bil i to uker.

  · Satt sykkelsetetrekk ved ulike sykkelparkeringsplasser (Krona, rådhuset, Knutepunktet, sentrum, teknologiparken og videregående skole).

  · Stand på Krona for å dele ut reflekser og trafikkregler.

  · Turistforeningen markedsførte turkort og ulike nærturer på Krona.

Image

Tilrettelegging for sykling ved partnernes arbeidsplasser

 • Alle hovedarbeidssteder har tilgang på dusj og garderobe

  Kongsberg har i tillegg tørkeskap på rådhuset. Det er stort sett gratis privatbil-parkering ved rådhusene, fylkeshuset og hos Statens vegvesen for ansatte, unntatt i Drammen (behovsprøvd rabatt i P-hus for tjenestereiser), på Kongsberg (noen få har gratis parkering), Statens Hus og Buskerudbysekretariatet (begge disse siste har ingen tilgjengelig privatbilparkering).

 • Sykkelfasiliteter ellers:

  · Statens Hus har tre elsykler til tjenestereiser og eget sykkelbur med tak for ca. 20 sykler.
  · Fylkeshuset har utlån av tre bysykkelkort, to sykler og en elsykkel til ansatte
  · Rådhuset i Lier har inngjerdet sykkelparkering med adgangskontroll
  · Rådhuskvartalet i Nedre Eiker har to sykler til tjenestereiser og bestilt inn fem elsykler til tekniske tjenester og renhold.
  · Fra rådhuset i kongsberg kan man låne 15 sykler til/fra innfartsparkering ved Idrettsparken
  · Statens vegvesen har to elsykler og syv sykler til utlån for tjenestereiser.
  · Ved rådhuset i Drammen er det seks elsykler og syv sykler til utlån for tjenestereiser som godtgjøres å lik linje med bilen.

Holdningsskapende arbeid

Buskerudbysamarbeidet har satt av egne midler til kampanjer for syklister. Dette inkluderer alle kampanjer nevnt over. I 2016 var denne potten på kr 850 000. Året før var det satt av kr 990 000. Trygg Trafikk har og bruker mye sykkelmateriell som kan bidra til å nå kompetansemålene om trafikk som sier at elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister og kunne praktisere trygg bruk av sykkel. De har også utarbeidet Sykkelprøven. Dette er en webbasert prøve for å teste kompetansemålene. 294 klasser brukte denne løsningen i Buskerudby-området (Drammen 90, Kongsberg 88, Lier 79, Øvre Eiker 30, og Nedre Eiker 7).

Trygg Trafikk arrangerer også årlige kurs for lærere som underviser i Trafikk valgfag i ungdomsskolen. Fra Buskerud møtte 16 lærere, 4 av disse var fra skoler i Buskerudbyen.


Sykkelregnskapet er et samarbeidsprosjekt med alle partnerne i Buskerudbyen.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

I tillegg har vi fått data fra Trygg Trafikk og Buskerud Bedriftsidrettskrets. Rambøll og Analyse & Strategi har hjulpet til med data og bearbeiding. Design er gjort av Godt Sagt.

Se detaljert sykkelregnskap her (Google Docs)