Buskerudbyen jobber for byvekstavtale med staten

I Buskerudbyen jobbes det med å forberede forhandlinger om en byvekstavtale med staten. Et første utkast til felles forhandlingsgrunnlag skal opp som drøftingssak i alle kommunestyrene og Viken etter sommeren.

Etter skrinleggingen av Buskerudbypakke 2 ble det satt i gang et arbeid for å se på veien videre for Buskerudbysamarbeidet, og hva vi kan få til for mindre ressurser. Utfordringene har ikke blitt borte, og trafikkproblemene vil vokse uten nye tiltak.

Det er nå bred politisk enighet om at et fortsatt Buskerudbysamarbeid er viktig for å kunne løse samfunnsmessig høyt prioriterte oppgaver. Det er også enighet om at det er viktig å få på plass en byvekstavtale med staten for å løse dagens og fremtidige utfordringer, og nå lokale, regionale og nasjonale mål om klima, nullvekst og byutvikling.

Les: Vil fortsette samarbeidet i Buskerudbyen

Viktig å få langsiktig avtale

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt ca én milliard kroner i statlige belønningsmidler til kollektivtransport, sykkel og gange. Belønningsmidler skal i følge gjeldende Nasjonal transportplan fases inn i byvekstavtaler. En byvekstavtale vil derfor være viktig for å sikre framtidige belønningsmidler og for å kunne få ytterligere statlige midler til å utvikle transportsystemet i Buskerudbyen over tid.

I møte 21.02 anbefalte ATM-utvalget derfor at det skal utarbeides et forslag til forhandlingsgrunnlag som legges frem for politisk behandling høsten 2020. Det ble også sendt brev til Samferdselsdepartementet (SD) for å tydeliggjøre at lokale parter ønsker å forhandle fram en byvekstavtale med staten.

Ikke garantert avtale

Gjennom dialog med Samferdselsdepartementet våren 2020 har Buskerudbysamarbeidet fått bekreftet at Buskerudbyen står i en utsatt posisjon i forhold til de andre byområdene som er aktuelle for byvekstavtale.

I et møte 14. mai gir departementet følgende signaler:

  • Buskerudbyen vil få Belønningsmidler videre også i årene fremover etter at avtalen for 2020-2021 utløper.
  • SD er usikre på hvordan de skal gripe an Buskerudbyens ønske om byvekstavtale, da Buskerudbyen er det eneste av de store byområdene uten bompengepakke. Statssekretæren foreslo at det opprettes en administrativ dialog for å drøfte veien videre.
  • SD kan ikke svare på når de kan starte forhandlinger om byvekstavtale.

Det er nå opprettet en administrativ dialog med departementet, og ATM-utvalget er klare på at det må jobbes aktivt for å komme i forhandlingsposisjon med staten.

Begrenset med penger

Det økonomiske handlingsrommet etter at Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt er begrenset. Derfor er det viktig å få på plass en effektiv og målrettet byvekstavtale uten bompengepakke. Det vil da dreie seg om mindre tiltak som gir bedre og smartere utnyttelse av eksisterende infrastruktur, påvirker transportetterspørselen og reduserer bilbruk. En slik satsing innebærer blant annet tiltak innen kollektiv, sykkel, gange, parkering og arealutvikling i alle fire kommuner, inkludert fremtidsrettede og miljøvennlige mobilitetsløsninger til jernbanestasjoner og sentrumsområder, samt til nytt sykehus.

I møte 5. juni anbefalte ATM-utvalget at innretning og hovedprioriteringer i utkast til forhandlingsgrunnlag legges fram som drøftingssak i kommuner og fylkeskommunen i september.

Les utkast til forhandlingsgrunnlag og saksfremlegget til kommunestyrene/fylket her:

Hovedprioriteringene vil ligge til grunn for det videre arbeidet med å ferdigstille forhandlingsdokumentet, som foreslås endelig politisk behandlet i kommunene og i Viken fylkeskommune i november/desember 2020.

Del denne artikkelen: