Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kommer med klare krav til de største byområdene i utredningen som ble lagt frem i dag. Her er han under den nasjonale bypakkekonferansen på Union Scene tidligere i år.

Byutredninger for nullvekst

Egne byutredninger skal bidra til at landets største byer skal få nullvekst i trafikken, inkludert Buskerudbyen. Rapporten ble lagt frem i dag.

De største byene vil vokse kraftig i årene fremover. I Buskerudbyen blir det 45.000 nye innbyggere de neste 25 årene, ifølge offisielle prognoser.

– For å få levende byer, renere luft og god fremkommelighet for alle som ferdes i byene er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Spørsmålet er hvordan byene skal få dette til, hvilke kostnader og hvilken nytte det gir for samfunnet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

For å få svar på dette har Statens vegvesen gjennomført utredninger i åtte byområder: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. For Buskerudbyens del er utredningen en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt.

Arbeidet har skjedd i samarbeid med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner.

Vil redusere biltrafikken betydelig

Hensikten med utredningene har vært å vise konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere virkemidler på, skriver Statens vegvesen på sin nettside.  Noen av hovedfunnene er at kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicetjenester gir mindre biltrafikk. Ved å utvikle tettere byer og steder som er tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport kan biltrafikken reduseres betydelig.

– Endelig sammensetning av prosjektene skal avgjøres i forhandlinger om byvekstavtaler, avtaler om et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud. Byvekstavtaler kan inngås mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i de ni største byområdene. Nullvekst for persontransport med bil er overordnet mål fra statens side, sier vegdirektøren.

Buskerudbyen vil ha avtale

Buskerudbysamarbeidet har som mål å inngå en byvekstavtale med staten. Forhandlingene starter i 2018. Men først må en bypakke med bommer på plass. Det er et krav fra statens side for å komme til forhandlingsbordet.

Byutredningen for Buskerudbyen er nå sendt til uttalelse til kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Den skjer uavhengig av høringen av forslagene til nye tiltakspakker og bomsystemer for Buskerubypakke 2.

Les: Enige om pakker på høring

Del denne artikkelen: