Byvekstforhandlinger utsatt

Samferdselsministeren har gitt beskjed om at Buskerudbyen ikke får forhandle om byvekstavtale nå, men åpner for at det kan skje senere. Staten tilbyr samtidig Buskerudbyen ny belønningsavtale.

– Vi skulle selvsagt gjerne ha fått et annet svar i dag, men er tross alt glad for at ministeren skriver at han er klar for å vurdere en byvekstavtale igjen om en stund. Jeg oppfatter på ingen måte at døren er lukket for oss, sier Monica Myrvold Berg, leder av politisk styringsgruppe i Buskerudbyen og ordfører i Drammen.

Hun er også glad for bekreftelsen om at Buskerudbysamarbeidet fortsatt får belønningsmidler.

– Jeg vet at dette ikke innfrir ønsker og forventninger om å starte forhandlinger om en byvekstavtale nå, men det viktige arbeidet med å nå nullvekstmålet kan dermed fortsatt skje med drahjelp fra staten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Vil bli nasjonalt pilotområde

Buskerudbyen var klare for å forhandle om en byvekstavtale. Lokalt forhandlingsgrunnlag ble sendt over til samferdselsministeren før påske.

– Vi mener vår oppskrift er den nye og mer bærekraftige måten å tenke by- og tettstedsutvikling på. Vi ønsker å bli et nasjonalt pilotområde for nye måter å nå nullvekstmålet på, og legger ikke den ambisjonen på hylla, sier Monica Myrvold Berg.

– I tillegg har vi allerede gjort det regjeringen selv legger opp til nå – kutte kostnader, og sørge for å få mer igjen for pengene, legger hun til.

Ønsker fortsatt ikke bommer

Begrunnelsen Nygård gir i svarbrevet til Buskerudbyen, er blant annet at Samferdselsdepartementet tidligere har uttalt at Buskerudbyen bør utrede minst ett alternativ med en bompengefinansiert bypakke som underlag.

I møtet mellom ministeren og den politiske ledelsen i Buskerudbyen i november ble det gjentatt at bompenger ikke er et krav for å få byvekstavtale, men nullvekstmålet må nås.

Beregninger fra anerkjente fagmiljøer i TØI og Asplan bekrefter at Buskerudbyen når nullvekstmålet også fremover uten bompenger med tiltakene som foreslås. Transportberegningene er gjort med de modeller og tallgrunnlag som staten krever.

– I Buskerudbyen har vi allerede utredet en løsning med bommer. Den het Buskerudbypakke 2. Nå er politikerne i alle kommunene og Viken enige om at vi ønsker å nå nullvekstmålet på mer bærekraftig vis uten dyr veibygging og bommer, og det viser beregningene at vi vil klare, sier Monica Myrvold Berg.

Les også: Buskerudbyen klar for byvekstavtale

Buskerudbyens nye oppskrift

Buskerudbyen er det eneste byområdet som går for en byvekstavtale uten bommer. Men går til gjengjeld for en helt annen løsning enn de andre byene.

  • Det foreslås ingen veiprosjekt som ville ført til økt trafikkvekst
  • Det unike fortrinnet med ti jernbanestasjoner skal utnyttes bedre. Jernbanen skal styrkes som ryggrad i kollektivtilbudet.
  • Mye har skjedd når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling på samferdselsområdet de siste årene. Det vil Buskerudbyen dra nytte av.
  • Bærebjelken blir fortsatt det som har hatt effekt til nå: Knutepunktutvikling, et godt busstilbud, parkeringstiltak og satsing på sykkel og gange.
  • Kostnadene er redusert med ti milliarder kroner fra tidligere planer. Buskerudbyen legger opp til å matche staten 50/50 gjennom prioriteringer i egne budsjetter.

Forhandlingsgrunnlaget, som er vedtatt i kommunene og Viken, kan leses i sin helhet her.

Vil høste mer erfaring om «den nye normalen»

I forhandlingsgrunnlaget legger Buskerudbyen til grunn beregninger som viser at tilrettelegging for mer bruk av hjemmekontor, digitale møter og kontorfellesskap vil gi mindre biler på veiene også på sikt.

Samferdselsministeren mener det er for tidlig å trekke konklusjoner om den varige effekten, og ønsker å høste mer erfaring først.

– Vi vet at reiser til og fra jobb er en viktig faktor når trafikken inn og ut av byene våre skal beregnes. Men det er ennå for tidlig å trekke konklusjoner om det vi nå gjerne kaller den nye normalen. Det gjelder for alle byområder, sier Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

– Det må vi bare respektere, og følge opp videre. Men vi har full tillit til beregningene TØI og Asplan har gjort også her. Det er viktig å understreke at vi ikke har tatt i når den gjelder den effekten, sier Monica Myrvold Berg.

– Vi skal bruke tiden fremover godt, og kvalitetssikre og videreforedle det faglige grunnlaget vårt ytterligere. Vi skal søke igjen, understreker Myrvold Berg.

Større økonomiske muskler nødvendig

Buskerudbysamarbeidet har fått rundt 100 millioner kroner i året i statlige belønningsmidler for å gjøre busstilbudet bedre, billettene billigere, bygge pendlerparkeringer og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. Men Buskerudbyen trenger mer forutsigbarhet og noe større økonomiske muskler.

Ifølge SSB blir det 30.000 flere innbyggere frem mot 2050. Trafikken kommer til å vokse uten nye tiltak. Det vil få konsekvenser for klima, fremkommelighet, transportkostnader og næringslivet.

Politikerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg og Viken er enige om at det derfor er helt avgjørende å få på plass en byvekstavtale snarest mulig.

 

Del denne artikkelen: