- Det ligger gode intensjoner bak forslagene. Men fagetatenes oppgave er å velge ut de tiltakene som gir størst samfunnsmessig nytte, og som bygger opp under vedtatte mål for bypakken, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet. 

Disse innspillene blir tatt med videre

Mange av innspillene som har kommet inn er hensyntatt i de fire alternativene til ny Buskerudbypakke 2 som foreslå lagt ut på høring.

Over 100 innspill har kommet inn til nytt innhold i Buskerudbypakke 2 fra privatpersoner, organisasjoner, interessegrupper og næringsliv. Alle er vurdert.

LES: Fire pakker og tre bomsystemer foreslås sendt ut på høring

En rekke av innspillene er hensyntatt gjennom de fire pakkealternativene og tre bomsystemene som foreslås lagt ut på høring, og som innbyggerne vil inviteres til å si sin mening om:

  • Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige pakke. Mange varianter av ulike bomsystem er utredet for å finne frem til bedre løsninger.
  • Full utbygging av Rosenkrantzgata er ute av prioriteringslisten i alle pakkeforslagene.
  • Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134 er ute av prioriteringslisten i to av pakkeforslagene.
  • Mange har kommet med forslag og innspill som går på bedre og billigere busstilbud, og bedre forhold for syklende og gående. Atskillige blir ivaretatt i planene og tiltakene som ligger i pakkene.

Her kan du lese hele Innspillsrapporten, inkludert alle vurderingene.

Klar konklusjon

Innbyggerinitiativets forslag om nye veiprosjekt har kanskje fått mest oppmerksomhet i offentligheten: Ny Bragernestunnel, ny vei fra Fjell til E18 og Skogkantveien, som er tenkt å gå fra Konnerud over Skoger til E18 i Kobbervikdalen.

Ingen av de tre veiprosjektene er med i de fire alternativene til ny Buskerudbypakke 2 som foreslås lagt ut på høring. Det er konklusjonen etter grundige faglige vurderinger.

– Dessverre, må jeg nesten si. Det ligger gode intensjoner bak forslagene. Men fagetatenes oppgave er å velge ut de tiltakene som bygger opp under vedtatte mål for bypakken, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Veiforslagene fra Innbyggerintiativet begynte Statens vegvesen å se på allerede i sommer. I tillegg har aksjongruppen foreslått ny togstasjon på Eik i Kobbervikdalen. Den er utredet av Jernbanedirektoratet i en egen rapport, som er vedlagt Innspillsrapporten.

– Samtlige har vært gjennom grundige vurderinger. Det er viktig for oss å få understreket, sier Odberg.

Konklusjonen er entydig. Det anbefales ikke å gå videre med noen av de tre veiforslagene. Årsakene er flere.

Kostbar og farlig

Ny Bragernestunnel vil bli svært kostbar å bygge. Det vil være ytterst vanskelig å koble en ny tunnel sammen med eksisterende Bragernestunnel, og føre ramper sydover og nordover på E18, fastslår vegvesenet i sin utredning.

Men det viktigste ankepunktet er at den på grunn av kryss og sammenkoblinger inne i fjellet vil være farlig å oppholde seg i ved brann og ulykker, konkluderer Statens vegvesens ekspertgruppe for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

– Det lar seg ikke gjøre å få til gode nok løsninger når det gjelder brann- og redningsvei for nødetatene, sier Rolf David Ramslien, prosjektleder for byutredningen i Statens vegvesen.

Vil få problemer på vinteren

Den foreslåtte nye veien fra Fjell til E18 har utfordringer når det gjelder stigning. Statens vegvesen har funnet frem til en trasé som ligger innenfor kravene, men også den vil gi store utfordringer vinterstid.
Beregninger viser at veien vil bli brukt av ca 2000 biler i døgnet. Forslaget vil altså innebære relativt store investeringer i forhold til antallet som vil få nytte av den.

Kan i prinsippet bygges

Når det gjelder Skogkantveien, er det mulig å få til en akseptabel løsning. Prislappen vil være minimum på én milliard kroner. Beregninger viser at en ny Skogkantvei vil få ca 4000 biler i døgnet. Rundt halvparten av disse vil komme fra Jarlsbergveien. Dagens Konnerudgate vil i liten grad bli avlastet. Der vil det fortsatt kjøre ca 10.000 biler i døgnet, ifølge utredningen.

Dersom dagens Konnerudgate stenges for trafikk, vil trafikken tvinges over på ny Skogkantvei. Trafikkstrømsundersøkelsen viser at rundt 70 prosent av bilene i Konnerudgata skal til sentrum. Med stengt Konnerudgate vil det bli store køproblemer for trafikk som kommer sørfra på E18 og skal ta av til Drammen rett etter Kleivenetunnelen. Det vil også føre til økt risiko for trafikkuhell.

Slik er veiene vurdert

Statens veivesen har gjort en såkalt trinnvis analyse av veiene. De har blitt vurdert både hver for seg, og sammen med resten av forslagene fra Innbyggerinitativet. I de tilfellene hvor prosjektene ikke er gjennomførbare ifølge kravene, er det jobbet for å finne frem til tilpassede, akseptable løsninger. 

Det er brukt trafikkberegningsmodell for å vurdere de trafikale virkningene.

Statens vegvesens ekspertgruppe for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) har gjennomgått og vurdert prosjektene.

Andre veier med i pakkene

De fire alternativene til ny Buskerudbypakke 2 inneholder flere veiprosjekt. I tillegg til de to statlige prosjektene Holmenbrua og utvidelse av Strømsåstunnelen, dreier seg i hovedsak om å legge til rette for at bussen skal komme lettere frem, bedre forholdende for syklende og gående og støtte opp under vedtatt byutvikling i Drammen.

– Hovedgrepene i alle pakkeforslagene er å legge bedre til rette for at flere skal ta buss, sykle og gå. Da vil det bli bedre plass på veiene til de som må kjøre bil, inkludert næringstransportene, sier Tor Atle Odberg.

 

Del denne artikkelen: