F.v Hans Kristian Sveaas (varaordfører Øvre Eiker), Gro Ryghseter Solberg, samferdselsdirektør Buskerud fylkeskommune, Torgeir Dalene (Jernbanedirektoratet), Kjell Inge Davik (regionveisjef Statens vegvesen), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører Lier), Truls Hvitstein (rådmann Nedre Eiker), Bente Gravdal (rådmann Lier), Elly Thoresen (varaordfører Nedre Eiker), Trond Julin (rådmann Drammen), Tore Opdal Hansen (ordfører Drammen), Trude Andresen (rådmann Øvre Eiker, Tor Atle Odberg (daglig leder Buskerudby-sekretariatet) og Roger Ryberg (fylkesordfører)

Enige om forslag til ny bypakke

Ordførerne i Buskerudbyen er enige om å anbefale den mest innholdsrike tiltakspakken og et bomsystem hvor flere er med å betale. – Et stort og viktig løft for samferdsel, byutvikling og miljø, sier fylkesordfører Roger Ryberg og ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Fredag møttes ordførerne i Buskerudbyens øverste politiske organ, ATM-utvalget for å bli enige om hvilken bypakke de vil sende videre til lokalpolitisk sluttbehandling. Med seg hadde de vedtak fra by- og kommunestyrene, og fylkesutvalget for samferdsel, som forhandlingsgrunnlag.

Ordførerne anbefaler Tiltakspakke 4, den mest innholdsrike av de fire som har vært på høring.

I tillegg er det satt av inntil 700 millioner til lavere billettpriser og enda bedre busstilbud. For å ha råd, er oppgraderingen av nåværende Svelvikvei tatt ut. 

– Vi har tatt et fremtidsrettet valg, som også generasjonene etter oss vil sette pris på, sier Gunn Cecilie Ringdal og Roger Ryberg, henholdsvis nestleder og leder av ATM-utvalget.

Les: Innbyggerne hørt i pakkearbeidet

Dobling av busstilbudet og nye veier

Det enstemmige vedtaket betyr blant annet at:

 • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene
 • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre busstilbud
 • En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
 • Bedre kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer
 • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett

Viktige veiprosjekter for byutvikling, trafikksikkerhet og framkommelighet:

 • Ny Svelvikvei
 • Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134
 • Nytt løp i Strømsåstunnelen
 • Ny Holmenbru
 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru

Bynære bommer

ATM-utvalget anbefaler samtidig et bomsystem med bommer på dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen basert på det som var på høring, men justert slik at beboerne i flere bynære områder må passere bom.

Kombinasjonen oppfyller det statlige kravet om nullvekst i personbiltrafikken.

I vedtaket anbefales det også at systemet med bommer kun på dagens kommunegrenser inngår i Statens vegvesens kvalitetssikring før den lokalpolitiske sluttbehandlingen i juni.

Les: Her er vedtaket i ATM-utvalget

Større spleiselag

Drammen kom med et ønske fra flertallet i bystyret om å starte med bommer på nåværende kommunegrenser. Samtidig ba de om at “eventuelt nye bynære bomløsninger ble utredet videre med tanke på at alle bydeler behandles likt”.

Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier var klare på at bombelastningen må fordeles på alle kommunene, og ønsker at flest mulig skal være med på å bidra.

Løsningen ordførerne er enige om er en justert versjon av ett av de tre bomforslagene som var på høring. Det innebærer at flere bynære områder i Drammen omfattes av bom, samt at innbyggerne i Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker må betale bompenger når de skal til Drammen.

ATM-leder Roger Ryberg og Gunn Cecilie Ringdal er forberedt på at bom-beslutningen kan vekke ny motstand.

-Vedtaket er gjort med bakgrunn i den omfattende innspills- og høringsprosessen vi har hatt i høst og vinter. Vi mener det er bedre forankret nå enn i forrige runde, og de mange innspillene vi har fått har bidratt til en bedre bypakke, sier de to.

Les: Verdt å vite om bommer

Lavere takster

Fordi flere er med på spleiselaget, kan bomtakstene også være lavere enn med bommer bare på kommunegrensene. De som uansett ville passert en bom, får lavere kostnader.

Det blir i tillegg timesregel, som betyr at du betaler for én passering per time, uansett hvor mange bommer du kjører gjennom. 

-Bynære bommer er også det bomsystemet som virker best der trafikkutfordringene er størst, det vil si i de ulike bydelene i Drammen, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Det er forsøkt å unngå å splitte bydeler og skolekretser. Dette er dessverre ikke alltid mulig å få til når bomsystemet skal omfatte bynære områder. Samtidig er avstandene ofte korte, og alternativene til bruk av bil i bynære områder skal bli enda bedre, slik at færre er avhengig av å bruke bil. Skolebarn og andre grupper som ferdes på veinettet vil også ha nytte av at biltrafikken reduseres som følge av nye bomstasjoner.

Derfor er bypakke nødvendig

Fylkeskommunen og kommunene har ikke penger til å betale for det helt nødvendige samferdselsløftet på egenhånd, men er nødt til å få til et spleiselag med staten og innbyggerne.

Skal vi få ytterligere statlige midler, er det en forutsetning at vi når nullvekstmålet for personbiltrafikken og dermed får inngå en byvekstavtale.

Sier vi nei til byvekstavtale, må vi kutte i dagens busstilbud, ikke forbedre kraftig, slik planen er. Byområdet vil stå uten ekstra penger til å bygge ut kollektivtilbud, trygge sykkelveier, pendlerparkeringer og knutepunkt.

Staten har satt av 66 milliarder kroner til fordeling mellom de ni byområdene som er invitert til å inngå byvekstavtale. Buskerudbyen er det eneste av de ni som ennå ikke har et endelig bomvedtak.

Veien videre

Etter at ATM-utvalget nå har blitt enige, skal pakken til kvalitetssikring i Statens vegvesen og Vegdirektoratet før lokalpolitisk sluttbehandling i juni.

Blir bypakken vedtatt, kan forhandlingene med staten om en byvekstavtale starte opp i løpet av 2018.

-Vedtaket vi nå har gjort bringer oss i en god forhandlingsposisjon om en byvekstavtale med staten, og det sikrer blant annet et godt busstilbud i fremtiden, sier Gunn Cecilie Ringdal.

-For fylkestinget var det viktig at man kom frem til et omforent forslag her. Nå er vi i siget, og kan få fart i forhandlingene med staten, legger Roger Ryberg til.

Del denne artikkelen: