ENIGE: Bypakken er et stort og viktig felles løft for samferdsel, byutvikling og miljø, mener fylkesordfører Roger Ryberg (t.v), drammensordfører Tore Opdal Hansen, lierordfører Gunn Cecilie Ringdal, Øvre Eikers varaordfører Hans Kristian Sveaas og Nedre Eikers ordfører Bent Inge Bye.

Enige om historisk løft

I dag ble ny Buskerudbypakke 2 formelt vedtatt av ordførerne etter solide flertall i alle by- og kommunestyrene og fylkestinget. – Stortinget er krystallklart i sitt krav til byområdene, og denne pakken oppfyller det, er konklusjonen.

Det har gått ett år siden ordførerne i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker og fylket bestemte seg for å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt. Bestillingen var tydelig. Denne gangen skulle innbyggerne og lokalpolitikerne involveres i arbeidet på en bedre måte.

En omfattende medvirkningsrunde med folkemøter i alle kommunene, ungdomskonferanse, fagverksteder og offentlig høring er gjennomført.

Under dagens møte i storsalen på Haugestad i Lier ble ompakkingen formelt godkjent av ordførerne i Buskerudbyens øverste politiske organ, ATM-utvalget. Det skjer etter at den nye bypakken de siste ukene er vedtatt med solid flertall i by- og kommunestyrene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt i fylkestinget.

Vil du vite mer, hvor ofte bussene skal gå eller hvor bommene skal stå? Klikk inn for å se hva som skal skje de neste 15 årene.

«Riktige og gode vedtak»

– Det er lite som vekker så sterke følelser som samferdsel, og det har til tider vært friskt å stå i dette. Men jeg er glad vi har fått så solide flertallsvedtak i alle kommunene og i fylket. Vi har god tro på at vi har gjort riktige og gode vedtak. Det er samtidig en klar beskjed til Samferdselsdepartementet om at nå har vi gjort vårt, sier fylkesordfører Roger Ryberg og sikter til de kommende byvekstforhandlingene om mer statlige midler.

LES: Hovedrapport vedtatt Buskerudbypakke 2, med detaljert tiltaksliste på s. 65 og 66 

LES: De lokale vedtakene

LES: Rapport om finansiering av Buskerudbypakke 2, med detaljert oversikt over bompunktene fra side 31 (i rapport nr 2 i vedlegget)

Skal Buskerudbyen få en byvekstavtale, har Stortinget satt som en forutsetning at vi når nullvekstmålet for personbiltrafikken. Den vedtatte bypakken vil sørge for at byområdet oppfyller dette kravet, viser byutredningen som Statens vegvesen har gjennomført for Buskerudby-området.

LES: Kvalitetsstempel på ny bypakke

Takker alle som har bidratt

Fylkesordfører Ryberg, som leder ATM-utvalget, vil takke alle som har engasjert seg og bidratt med innspill, forslag og synspunkter i året som har gått. Det har vært viktige bidrag i arbeidet med å sette sammen en forbedret transport- og miljøpakke for Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

– I Lier ga kommunerepresentantene uttrykk for at de satte stor pris på medvirkningsprosessen, og at det er med på å styrke tilliten til at dette er riktige grep å gjøre for vår region, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal, nestleder i ATM-utvalget.

Ryberg og Ringdal er enige om at dagens vedtak er et stort og viktig løft for samferdsel, byutvikling og miljø.

LES: Innbyggerne er hørt i pakkearbeidet

LES: Høring om nytt innhold i Buskerudbypakke 2

Dobling av busstilbudet og nye veier

Vedtaket om ny Buskerudbypakke 2 betyr blant annet at:

 • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene
 • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre busstilbud
 • En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
 • Bedre kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer
 • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett

Viktige veiprosjekter for byutvikling, trafikksikkerhet og framkommelighet:

 • Ny Svelvikvei
 • Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134
 • Nytt løp i Strømsåstunnelen
 • Ny Holmenbru
 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru

Flere må bidra i justert bomsystem

Fylkeskommunen og kommunene har ikke penger til å betale for samferdselsløftet på egenhånd, men er nødt til å få til et spleiselag med staten og innbyggerne.

Vedtaket innebærer at det innføres et bomsystem med bommer på dagens kommunegrenser, samtidig som flere bynære områder i Drammen omfattes av bomsystemet.

Lurer du på hvorfor det er nødvendig med bommer, hvor de skal stå eller hvor mye det vil koste deg? Klikk inn og scroll nedover. 

Bomsystem med mange bompunkter gir lavere takster fordi flere er med på å betale, noe som kan oppleves som mer rettferdig.

I forkant av at bommene settes opp, vil det forbedrede busstilbudet bli satt i gang slik at det er gode alternativer til bilbruk tilgjengelig. Målet er ikke at alle skal slutte å kjøre bil, men at flere av oss setter igjen bilen hjemme de dagene det er mulig.

Dette skjer videre

Etter vedtaket i ATM-utvalget, blir politiske vedtak og dokumenter oversendt til Statens vegvesen, og deretter til ekstern kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Ambisjonen er at Stortinget behandler Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at bypakken/byvekstavtalen starter opp i 2020.

LES: Buskerudbyen får nye statlige millioner

LES: Byutredninger for byvekst

Del denne artikkelen: