all rights reserved

Fire pakker foreslås sendt ut på høring

15. desember avgjøres det hvilke pakkealternativer og forslag til bomkonsepter til ny Buskerudbypakke 2 som skal legges ut på høring.  Sakspapirene til møtet i ATM-utvalget er sendt ut, og kan leses her.

Politikerne er klare på at de ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt. Høringen vil være en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsrunden i høst.

I august og september 2017 ble det blant annet gjennomført folkemøter, ungdoms­konferanse og opprettet egen dialogportal på buskerudbyen.no for å få innspill til videre arbeid.

Totalt har det kommet inn over 100 innspill. Alle er dokumentert og vurdert i egen Innspillsrapport. Her kan du lese hele Innspillsrapporten, inkludert alle vurderingene.

Innspillene har vært viktige bidrag i arbeidet med å sette sammen de fire tiltakspakkene og tre bomsystemene som foreslås sendt ut på høring, og inngår i grunnlaget for videre arbeid med Buskerudbypakke 2.

Fire pakker og tre bomkonsepter

Rapporten som skal behandles i ATM-utvalget viser hvilke alternativer som er vurdert, og kommer med forslag til fire ulike pakker av tiltak og tre bomsystemer som skal på høring. ATM-utvalget er øverste politiske styringsorgan i Buskerudby-samarbeidet.

Etter høringen og justeringer basert på den, skal pakken til politisk behandling første gang ved påsketider, og etter kvalitetssikring hos Statens vegvesen på nytt i juni 2018.

Dersom ATM-utvalget sier ja til å sende de foreslåtte tiltakspakkene og bomkonseptene ut på høring i møtet 15. desember, starter høringsperioden 20. desember og varer til 5. februar 2018.

Folkemøte i midten av januar

På buskerudbyen.no kommer det til å bli lagt ut kortversjoner av både tiltakspakker og bomkonsepter når høringsperioden starter.

Det vil komme nærmere informasjon om hvor høringsuttalelsene kan sendes.

I midten av januar vil det bli avholdt et felles folkemøte for innbyggerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker om de alternative tiltakspakkene og bomkonseptene.

 

 

 

Del denne artikkelen: