Fortsetter arbeidet med byvekstavtale

Buskerudbyen står fast på ønsket om en byvekstavtale med staten uten bompengepakke. Neste skritt er å utrede hvordan det reviderte nullvekstmålet skal forstås og nås uten bompenger.

Etter skrinleggingen av Buskerudbypakke 2 ble det satt i gang et arbeid for å se på veien videre for Buskerudbysamarbeidet, og hva vi kan få til for mindre ressurser. Utfordringene har ikke blitt borte. Trafikkproblemene vil vokse uten nye tiltak.

Det er bred politisk enighet om at det er viktig å få på plass en byvekstavtale med staten for å løse utfordringene og nå felles mål om klima, nullvekst og byutvikling. Fordi det økonomiske handlingsrommet er begrenset, skal større veiprosjekter i utgangspunktet ikke prioriteres inn i byvekstavtalen.

Siden februar i år har det vært jobbet med et lokalt forhandlingsgrunnlag. Etter planen skulle det legges frem for politisk sluttbehandling i november/desember 2020.

Utelukker ikke avtale uten bommer

2. september mottok Buskerudbysamarbeidet et brev om byvekstavtale-prosessen fra samferdselsministeren. Det utløste behov for å drøfte veien videre på nytt.

I brevet skriver Hareide at «Samferdselsdepartementet mener i utgangspunktet at en ev. framtidig byvekstavtale må bygge på en bypakke/bompengepakke». Han antar det i praksis kan bli vanskelig å nå nullvekstmålet uten bommer, samt at bompenger generer inntekter som kan brukes til prosjekter for å nå målet.

Hareide slår samtidig fast at det i prinsippet ikke er krav om bompenger i en byvekstavtale. Han er åpen for å vurdere en byvekstavtale uten bompengepakke. Forutsetningen er at det reviderte nullvekstmålet nås.

For at det skal være interessant for staten å starte opp forhandlinger med Buskerudbyen, mener ministeren at Buskerudbyen bør utrede alternativer som inkluderer en form for bompengepakke. Hensikten er å vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre.

Vil utrede bomløst alternativ

ATM-utvalget, som er den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen, drøftet betydningen av brevet i møtet 25. september. Det er enighet om at det er nødvendig å få på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og utrede hvordan det nye nullvekstmålet skal forstås og kan nås uten bompengefinansiering. Et forslag til mandat for utredningen skal behandles i kommuner og fylkeskommune. Ny tidsplan skal sees på i forbindelse med mandatet.

«Når resultatet av denne utredningen foreligger, vurderes det om andre alternativer skal utredes, herunder alternativer for ulike former for bompengefinansiering», heter det i konklusjonen.

Les også: Buskerudbyen jobber for byvekstavtale med staten

Sakspapirer og referat fra ATM-utvalgets møte 25. september finner du her.

Del denne artikkelen: