Foto: Brakar

Hva påvirker arbeidsgiveres tilrettelegging for at ansatte kan reise miljøvennlig?

En ny undersøkelse viser at lokalisering, kollektivtilbud, type virksomhet, miljøsertifisering, ildsjeler og parkeringspolitikk kan være med å påvirke de ansattes reisevalg til jobben.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Viken fylkeskommune og Buskerudbysamarbeidet gjort en  studie av hva som er drivere og barrierer for at ansatte tar bil, kollektivt, sykler eller går til jobben i Buskerudbyen. Arbeidet startet opp våren 2021 og rapporten var ferdig i november.

Det ble gjennomført 17 intervjuer med direktører eller de som har ansvar for lokalisering og tilrettelegging på arbeidsplassen i fire kommuner og 11 private virksomheter.

Virksomhetene er både kontor, service, handel- og håndverks- og produksjonsbedrifter med alt fra noen få til flere tusen ansatte. De fleste arbeidstakerne i Buskerudbyen jobber i privat sektor, og mange ansatte jobber i bedrifter som ikke har fast oppmøtested.

Se rapporten om barrierer og drivkrefter for arbeidsgiveres tilrettelegging for arbeidsreiser i Buskerudbyen

Først ute med forskning på temaet

– Dette har vært et interessant oppdrag. Jeg kjenner ikke til at det er gjort noen tilsvarende studier på arbeidsgivers påvirkning av tilrettelegging for grønn mobilitet verken i Norge eller i andre land. I og med at dette er en kvalitativ studie vil den ikke være representativ, men den kan gi oss dybdeforståelse for fenomener og den kan forme hypoteser som igjen kan testes ut i kvantitative spørreundersøkelser. Jeg vil takke alle som har bidratt til og deltatt i undersøkelsen, sier Petter Christiansen, som sammen med Kåre H. Skollerud og Frants Gundersen fra TØI har gjennomført undersøkelsen.

Interne og eksterne drivere og barrierer

Som nevnt innledningsvis er det flere forhold som påvirker hvilket transportmiddel de ansatte velger til og fra jobb. De eksterne barrierene og driverne kan virksomheten i liten grad kontrollere eller påvirke selv, slik som offentlige krav for eksempel, mens de interne driverne og barrierene rår de over selv.

Type virksomhet, beliggenhet og kollektivtilbudet påvirker i stor grad reisevalget
Ut fra analyse av de interne og eksterne driverne og barrierene har forskerne kommet fra til to idealtypiske situasjoner; mindre sentralt lokaliserte arbeidssteder og sentralt lokaliserte virksomheter.

På de mindre sentrale stedene er det virksomheter som krever mye areal til produksjon og de ansatte trenger bil for å utføre oppdrag og de jobber skift. Her er det vanskelig å tilrettelegge for alternativer til bil.

Arbeidsplassene som ligger mer sentralt, har mindre arealbehov og har et godt kollektivtilbud, har lettere for å tilrettelegge for alternativer til bil. Her kommer det frem at det å være lokalisert sentralt også er attraktivt for å tiltrekke seg arbeidskraft.

Figuren under viser hvilke drivere og barrierer som er identifisert og analysert i undersøkelsen.

Få vil vurdere parkeringsavgift på arbeidsplassen

Når det gjelder restriktive tiltak, som for eksempel parkeringsavgift er det få arbeidsgivere som har vurdert det, også de som ligger sentralt. En respondent uttrykker det slik: «Burde hatt politiske føringer for parkeringsavgift og for lokalisering av virksomheter»

Tidligere forskning viser at gratis eller rimelig parkeringsplass ved jobben gjør at mange velger å kjøre bil, fremfor der man tar betalt (for eksempel Christiansen, Petter med flere, Parkering- virkemidler og effekter, rapport nr. 1493/2016)

Flere nybygg er lite tilrettelagt for å sykle til jobb

Et annet interessant funn var også at flere av lokalene som er relativt nye (bygget etter 2010) ikke var tilrettelagt med garderobe eller trygg parkering for sykler innendørs med muligheter for å spyle sykkel etc.

Ildsjeler viktig for å tilrettelegge for grønne jobbreiser

I undersøkelsen kommer det også frem at ildsjeler og pådrivere som representerer de ansatte kan ha en viktig rolle for å få tilrettelagt bedre for garderobefasiliteter og ulike sykkel- og mobilitetskampanjer.

– I Viken fylkeskommune skal vi være lett tilgjengelig for både ansatte og innbyggere og vi skal tilrettelegge for miljøvennlig transport. Våre virksomheter bør lokaliseres slik at de bidrar til reduksjon av biltransport og økt andel gange, sykling og kollektivtransport. Det er stor bevissthet rundt dette både når vi velger lokalisering av nye skolebygg og leie av lokasjoner til andre fylkeskommunale virksomheter, men vi kan fortsatt bli bedre på å stille konkrete krav i kontraktene om tilrettelegging for miljøvennlige reiser, sier Tom Kristian Hansen i Eiendomsavdelingen.

Forfatter: Ingeborg Olsvik, seniorrådgiver, Rådsområde Samferdsel, Viken fylkeskommune

Del denne artikkelen: