I full gang med å forberede byvekstavtale

Buskerudbyen har nådd nullvekstmålet til nå ved å satse på økt gange, sykling og kollektivtransport med begrensede midler. Nå jobbes det iherdig for å få til en byvekstavtale med staten for å sikre videre satsing.

Forrige torsdag var Buskerudbyen i møte med Vegdirektoratet om arbeidet med byvekstavtalen. Etter at Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt, henviste Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet for videre dialog om utarbeidelse av et faglig grunnlag for byvekstavtale uten bompengefinansiering.

– Vi opplever at vi har en veldig god dialog med Statens vegvesen og Vegdirektoratet rundt arbeidet som pågår, sier Hans-Petter Christensen, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet (bildet).

Han har også registrert at Samferdselsdepartementet sier til Drammens Tidende at de ønsker tettere dialog med Buskerudbyen rundt byvekstarbeidet. Regjeringen har satt av penger til byvekstavtale for Buskerudbyen i forslaget til Nasjonal Transportplan 2022-2033, som ble lagt frem før påske.

– Vi snakker selvsagt gjerne mer med departementet om Buskerudbyen, og tenker at det nå som vi etter hvert får mer konkret på bordet, er naturlig å ha en enda tettere dialog, sier Christensen.

Målet til Buskerudbyen er å utarbeide et solid forhandlingsgrunnlag som viser at det er mulig å nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger.

Bekrefter at bommer ikke er et krav

Det er politisk enighet i kommunene og Viken fylkeskommune om å jobbe for en byvekstavtale med staten uten bompengepakke. En byvekstavtale vil være et viktig element i den videre utviklingen av en attraktiv og konkurransedyktig region. Målet er å videreutvikle transportsystemet og arealbruken i mer bærekraftig retning, og bidra til byområder og tettsteder som er gode å leve og jobbe i.

En byvekstavtale handler i stor grad om å videreføre samme type satsing, men med større økonomisk forutsigbarhet og noe større økonomisk ramme.

Samferdselsministeren har i året som har gått bekreftet overfor Buskerudbyen at det i prinsippet ikke er krav om bompenger i en byvekstavtale, og er åpen for å vurdere en slik avtale hvis nullvekstmålet nås.

Byindeksen som måler personbiltrafikken, viser at Buskerudbyen har oppnådd nullvekst i biltrafikken siden 2015 til 2019. I 2020 gikk biltrafikken ned med 6,5 prosent, hovedsakelig som følge av pandemien og tiltakene mot den.

Les mer om beskjeden fra samferdselsministeren her 

Buskerudbyen har fått i overkant av én milliard kroner i statlige belønningsmidler hittil, og det er gjeldende plan at belønningsmidlene på sikt skal fases inn i byvekstavtaler.

Målet til Buskerudbyen er å utarbeide et solid forhandlingsgrunnlag som viser at det er mulig å nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger.

Les mer: Staten bekrefter belønningsmidler for 2021

Begrensede økonomiske ressurser

Buskerudbysamarbeidet har tatt inn over seg at de økonomiske ressursene er begrenset uten bompenger, og at større veiprosjekt og infrastrukturtiltak derfor må løses utenfor byvekstavtalen i første omgang.

I tillegg til å satse videre på forsterket busstilbud i alle kommunene, inkl 7–10 min avganger i rush på de mest brukte rutene, ses det på tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å sykle og gå. Det vil også føre til at de som må bruke bil kommer lettere frem.

Buskerudbyen ønsker å være nytenkende i måten å nå nullvekstmålet på, og legger vekt på at smart mobilitet og ny teknologi skal være en sentral del av satsingen. Buskerudbysamarbeidet ønsker å samle gode tiltak hos partnerne og ulike lokale aktører som bidrar til målene, og fungere som en «turbo» for prosjektene. Buskerudbyen ønsker også å finne smarte og kostnadseffektive tiltak i samarbeid med næringslivet og andre aktører.

I øyeblikket jobbes det i flere faggrupper med representanter fra de fire kommunene og Viken fylkeskommune for å konkretisere virkningsfulle tiltak som bygger opp under nullvekstmålet videre. Det skal kjøres trafikkanalyser som vil vise effekten i forhold til nullvekstmålet.

Lokalpolitisk behandling til høsten

Forslaget til forhandlingsgrunnlag skal etter planen legges frem for lokalpolitisk behandling i kommunene og Viken til høsten.

Mandatet for arbeidet med det faglige grunnlaget for en byvekstavtale for Buskerudbyen er vedtatt i alle kommunene og fylkesrådet i Viken. Den overordnede lokalpolitiske føringen er formulert slik:

«Det er enighet i Buskerudbysamarbeidet om å jobbe for en effektiv og målrettet byvekstavtale uten bompengefinansiering. Denne overordnede lokalpolitiske føringen legges til grunn for alternativene som skal inngå i den faglige utredningen, og innebærer en satsing på tiltak som påvirker transportetterspørselen, reduserer bilbruk og gir bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Dette betyr at større vegprosjekter som krever bompengefinansiering ikke vil inngå i denne utredningen.»

Del denne artikkelen: