I rute med forberedelser til forhandlinger med staten

Etter sommeren møter ordførerne den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å orientere om Buskerudbyens planer for å nå målet om nullvekst i biltrafikken uten hjelp av bommer.

Forberedelsene til forhandlinger med staten om en byvekstavtale er i rute. Forslaget til forhandlingsgrunnlag skal legges frem for lokalpolitisk behandling i kommunene og Viken til høsten.

24. august møter ordførerne den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å orientere om status i arbeidet. Departementet har foreløpig ikke sagt noe om når selve forhandlingene kan starte opp.

Vil gjøre mer av det vi vet virker

Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken de siste årene, og vil satse mer på det vi vet virker. Å legge til rette for at flere kan gå, sykle og kjøre kollektivt, gjør også at de som må bruke bil kommer lettere frem.

En byvekstavtale handler i stor grad om å videreføre samme type satsing, men med større økonomisk forutsigbarhet og med noe større økonomisk ramme. Buskerudbyen har hittil fått i overkant av én milliard kroner i statlige belønningsmidler, og gjeldende plan er at belønningsmidlene skal fases inn i byvekstavtaler på sikt.

En slik avtale vil være et viktig virkemiddel i utviklingen av en attraktiv, konkurransedyktig og bærekraftig region. Den vil sikre økonomiske muskler til å utvikle byområdet videre, og bidra til byområder og tettsteder som er gode å leve og i jobbe i.

Det er lokalpolitisk enighet om å jobbe for en avtale uten bompengefinansiering. Det betyr at det ikke er midler til større veiprosjekter i første omgang.

Les også: I full gang med å forberede byvekstavtale

Når nullvekstmålet

Faggrupper med representanter fra Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg og Viken jobber sammen for å konkretisere virkningsfulle tiltak som bygger opp under nullvekstmålet. I siste møte før sommeren i den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen, ATM-utvalget, var forslag til tiltak, egeninnsats og beregninger av måloppnåelse tema.

Det er satt i gang transportberegninger for å analysere hva som skal til for å nå nullvekstmålet også fremover. Resultatet av dem ventes på ettersommeren.

Byindeksen som måler personbiltrafikken viser at Buskerudbyen har oppnådd nullvekst i biltrafikken siden 2015. Målet til Buskerudbyen er å utarbeide et solid forhandlingsgrunnlag som underbygger at det er fortsatt er mulig å nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger.

Les også: Tett og godt samarbeid gir resultater

Vil tenke nytt

En byvekstavtale uten bomfinansiering vil være nyskapende i nasjonal sammenheng. Det gir ekstra inspirasjon til å være nytenkende og innovative. Forslaget til virkemiddelpakke består av følgende tiltaksområder:

  • Opprettholde satsingen på buss og utvikle kollektivtilbudet videre
  • Infrastrukturtiltak for gange, sykkel og kollektiv
  • Smart mobilitet og ny teknologi
  • Arealplantiltak
  • Parkering

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her:

Del denne artikkelen: