INNSPILLENE ER VURDERT: Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet, forsikrer at alle innspill er vurdert. Her er han avbildet på folkemøte om Buskerudbypakke 2 i Drammen. FOTO: Drammen kommune

Innbyggerne er hørt i pakkearbeidet

Engasjerte innbyggere har satt tydelige spor i bypakkene og bomsystemene som foreslås lagt ut på høring.

Over 100 innspill har kommet inn til nytt innhold i ny Buskerudbypakke 2 fra privatpersoner, organisasjoner, aksjonsgrupper og næringsliv. Mange av dem inneholder flere forslag.

Samtlige er vurdert, og har vært viktige bidrag i arbeidet med å sette sammen forslag til en bedre transport- og miljøpakke for Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Mange innspill tas videre

En rekke av innspillene er hensyntatt gjennom de fire foreslåtte pakkene og tre bomsystemene, som innbyggerne vil inviteres til å si sin mening om:

  • Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige pakke. Mange nye bomsystem er utredet for å finne fram til bedre løsninger. Tre ulike er foreslått valgt ut.
  • Mange har kommet med innspill om bedre og billigere busstilbud, og bedre forhold for syklende. En rekke av dem blir ivaretatt i pakkene.’
  • Full utbygging av Rosenkrantzgata er ute av prioriteringslisten i alle pakkeforslagene.
  • Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134 er ute av prioriteringslisten i to av pakkeforslagene.

Målet har vært å sette sammen forslag til pakker og bomsystemer som representer bredden i innspillene, forslagene og ønskene som har kommet inn.

Alle pakkene og bomsystemene kan kombineres med hverandre. Alle kombinasjoner oppfyller det statlige kravet om nullvekstmålet, som betyr at det ikke skal bli flere biler på veiene enn i dag. Det er altså en reell valgmulighet mellom dem.

Alle pakkene inneholder nær en dobling av dagens busstilbud, og tidenes lokale satsing på sykkel.

Klar konklusjon

Innbyggerinitiativets innspill om nye, store veiprosjekt har kanskje fått mest oppmerksomhet i offentligheten: Ny Bragernestunnel, ny vei fra Fjell til E18 og Skogkantveien, som er tenkt å gå fra Konnerud over Skoger til E18 i Kobbervikdalen. Samt ny togstasjon på Eik.

Ingen av dem er med i de foreslåtte pakkealternativene.

Dessverre, må jeg nesten si. Det ligger gode intensjoner bak. Men fagetatenes oppgave er å velge ut de tiltakene som best bygger opp under vedtatte mål.

Statens vegvesen har hatt hovedansvaret for utredningen av veiforslagene.

De er vurdert hver for seg, og helhetlig sammen med resten av forslagene til Innbyggerinitiativet. Konklusjonen er tydelig. Det anbefales ikke å gå videre med dem. Årsakene er flere.

Kostbar og farlig

Ny Bragernestunnel vil være svært kostbar å bygge. Det vil være ytterst vanskelig å koble den sammen med eksisterende Bragernestunnel, og føre ramper sørover og nordover på E18.

Men det viktigste ankepunktet er at den, på grunn av kryss og sammenkoblinger av to tunneler inne i fjellet, vil være farlig å oppholde seg i ved brann og ulykker, konkluderer Statens vegvesens ekspertgruppe for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

Det lar seg ikke gjøre å få til gode nok løsninger når det gjelder brann- og redningsvei for nødetatene.

Skogkantveien

Skogkantveien lar seg bygge. Prislappen vil være på minimum én milliard kroner. Beregninger viser at den vil få ca. 4000 biler i døgnet. Rundt halvparten vil komme fra Jarlsbergveien. Dagens Konnerudgate vil i liten grad bli avlastet.

Dersom dagens Konnerudgate stenges for trafikk, vil trafikken tvinges over på ny Skogkantvei. Ca. 70 prosent av bilene i Konnerudgata skal til sentrum, ifølge trafikkstrømsundersøkelsen.

Med stengt Konnerudgate vil det bli store køproblemer for bilistene som skal ta av til Drammen rett etter Kleivenetunnelen. Det vil også føre til økt risiko for trafikkuhell.

Her kan du lese hele vurderingen av Innbyggerinitiativets forslag, samt vurderingene av samtlige andre forslagene som har kommet inn.

Viktige grunner til å bli enige

Det er viktige grunner til at det er nødvendig å bli enige om en bypakke.

Kjører du gjennom Bjørnstjerne Bjørnsons gate, over Holmenbrua, Øvre Sund bru eller Rosenkrantzgata i rushet, er du allerede i dag del av en saktegående kø som spiser av tiden din.

I deler av byen blir det registrert mer luftforurensing enn det som er bra.

Buskerudbyen kommer til å ha landets nest største befolkningsvekst fremover, ifølge offisielle prognoser.

Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårligere luft, hvis ikke mer blir gjort.

Hovedgrepene i alle pakkeforslagene er å legge bedre til rette for at flere skal ta buss, sykle og gå.

Da vil det bli bedre plass på veiene til de som faktisk må kjøre bil, inkludert næringstransportene. Bompenger er nødvendig både for å finansiere tiltakene og for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Det haster å bli enige

En bypakke må på plass for å få forhandle med staten om en såkalt byvekstavtale. Det er slik staten kommer til å kanalisere støtte til miljøvennlig transporttilbud fremover.

I høst skrev Nord-Jæren under en byvekstavtale som sikret dem nye sju milliarder statlige kroner.

Benytt muligheten

Bestillingen fra politikerne er klar. De vil involvere innbyggerne. Høringsperioden er en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsprosessen i høst med folkemøter, ungdomskonferanser med mer.

Dersom ATM-utvalget 15. desember sier ja til administrasjonens forslag, starter høringen 20. desember.

ATM-utvalget er øverste politiske styringsorgan i Buskerudby-samarbeidet.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å si sin mening også i høringsperioden.

Det er viktig for at sluttresultatet skal bli best mulig.

Vi kommer til å ta også disse tilbakemeldingene på største alvor.

Tor Atle Odberg,

daglig leder Buskerudby-sekreariatet

(Innlegget er også publisert i Drammens Tidende 13. desember og på dt.no)

Del denne artikkelen: