Konsekvenser av et nei til Buskerudbypakke 2

Konsekvensene dersom ikke Buskerudbypakke 2 iverksettes vil være store. Både byutvikling, busstilbud og veiutbygging rammes kraftig, viser en oversikt fra administrasjonen i Buskerudbysamarbeidet.

Den politiske ledelsen i samarbeidet (ATM-utvalget) har bedt administrasjonen om å belyse:

• Konsekvenser dersom Buskerudbypakke 2 ikke iverksettes
• Det økonomiske handlingsrommet uten en bypakke
• Muligheter og utfordringer knyttet til å finansiere enkeltstående prosjekter med egne bommer

– Hensikten er å bidra til et godt faglig grunnlag for videre politiske drøftinger og beslutninger, sier Rolf David Ramslien, daglig leder av Buskerudby-sekretariatet.

En orientering ble gitt til ATM-rådet i Buskerudby-samarbeidet tirsdag ettermiddag. I tillegg er det laget et oppsummerende notat som sendes ATM-rådet, og som deles ut i fylkestinget, bystyret i Drammen og kommunestyret i Nedre Eiker i forbindelse med behandlingen av interpellasjonene fra FrP.

Les også: Vil du vite mer om hva Buskerudbypakke 2 inneholdt? Her er en rask innføring.

Les også: Disse veiprosjektene i Drammensregionen kan bli stoppet

Konsekvenser er blant annet:

 • Nær dobling av busstilbudet utgår. Det gjør også 700 millioner kroner til lavere billettpriser, nye billettkonsepter og ytterligere økning av antall bussavganger.
 • Uten belønningsmidler må dagens busstilbud isteden reduseres med nær 30 % i Nedre Eiker, Lier og Drammen fra neste år.
 • Bygging av veier og bruer som er viktig for fremkommelighet, trafikksikkerhet og som bygger opp under byutviklingen blir utsatt på ubestemt tid. Oversikten viser større prosjekter over 100 mill kr som til sammen utgjør 6,8 mrd kr.: Fv. 319 ny Svelvikvei (620 mill), Ny Holmenbru (820 mill), Ny Mjøndalsbru (500 mill), Fv 36 Tilfartsvei vest del 1 (878 mill), Fv. 36 Tilfartsvei vest del 2 (1230 mill), Fv. 36 Tilfartsvei Konnerud (340 mill), Ny Landfalløybru (500 mill), E134 Strømsåstunnelen (1640 mill), Fv. 282 Bj. Bjørnsonsgt (gjenstående strekning) (230 mill).
 • Flere planlagte utbyggingsområder er avhengig av veitiltak i BBP2 for at utbyggingen kan gjennomføres fullt ut. Blant annet: Sundland, Knive/Lolland, transformasjonsområder langs Svelvikveien som Nøsted og Glassverket og feltutbygging på Konnerud utover Konnerud sentrum og deler av Skalstadskogen.
 • Overordnede mål om å bli et mer bærekraftig og konkurransekraftig byområde vil ikke bli oppfylt. I stedet vil det bli økende veitrafikk i takt med vekst i befolkning og næringsliv.
 • BBP2-området mister muligheten til statlige byvekstmidler og belønningsmidler, ifølge gjeldende føringer (Nasjonal transportplan).
 • Storsatsingen på 1,5 milliarder kroner til sykkeltiltak blir borte (140 mill Øvre Eiker, 420 mill Nedre Eiker, 720 mill Drammen, 150 mill Lier)
 • Viktige fremkommelighetstiltak for buss forsvinner, blant annet i Rosenkrantzgata.
 • Planlagte innfartsparkeringer (370 mill.)  blir ikke bygget.
 • Ikke penger til å ruste opp kollektivknutepunkt (520 mill).
 • Den planlagte elektrifiseringen av bybussene i Drammen stopper opp.
 • 90 mill kr fra BBP2 som bidrag til infrastruktur til nytt sykehus på Brakerøya, og 150 millioner kroner til ny jernbaneundergang i Baker Thoens alle, må finansieres på annen måte.

Buskerudbypakke 2 (BBP2) inneholder en samlet satsing på samferdselstiltak for 14,4 milliarder kroner, og ble vedtatt lokalpolitisk i juni 2019.

Bypakken har vært til kvalitetssikring hos Samferdselsdepartementet, som har sjekket at beregningene av kostnader for tiltakene og bompengeinntekter er riktige. Dersom ikke nye lokalpolitiske vedtak foreligger, er det Stortinget som endelig vedtar Buskerudbypakke 2.

Del denne artikkelen: