all rights reserved

Kvalitetsstempel på ny bypakke

Forslaget til ny Buskerudbypakke 2 kommer godt ut av kvalitetssikringen til Statens vegvesen. Nå er det også avgjort hvor de fleste av bommene settes opp.

Se kart med oversikt over bommene nederst i saken.

23. mars ble anbefalt forslag til ny bypakke oversendt Statens vegvesen for kvalitetssikring. 21. mai kom pakken tilbake fra Statens vegvesen, uten store overraskelser.

I dag møttes ordførerne i ATM-utvalget, Buskerudbyens øverste styringsorgan, for å gå gjennom resultatene av kvalitetssikringen.

– Det er betryggende å få konstatert at den justerte bypakken holder mål både når det gjelder måloppnåelse, finansiering og trafikkberegninger, sier Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier og nestleder i ATM-utvalget.

– Det betyr også at vi ligger godt an i forhold til byvekstforhandlingene om mer statlige midler, legger hun til.

Vedtaket om å sende den justerte bypakken til endelig lokalpolitisk behandling i juni ble gjentatt.

Les også: Enige om ny bypakke

Ordførerne ble også enige om et forslag til felles saksfremlegg i by- og kommunestyrene, samt fylkestinget. Før regjeringen vil fremme Buskerudbypakke 2 til Stortinget for godkjenning må det være likelydende vedtak i alle kommunene og fylket.

Undertegnet avtale: Forrige uke ble det klart at Buskerudbyen får nye 166 millioner kroner i statlige belønningsmidler. Etter dagens møte ble avtalen undertegnet av Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, fylkesvaraordfører Olav Skinnes, varaordfører i Øvre Eiker, Hans Christian Sveaas og ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye.

Les også: Buskerudbyen får nye statlige millioner

Dobling av busstilbud og nye veier

Forslaget til ny Buskerudbypakke 2 har en prislapp på 14,4 milliarder kroner, og inneholder tidenes satsing på bedre og billigere kollektivtilbud, sykling, gåing og flere viktige bruer og veiprosjekter:

Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene:

  • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre busstilbud
  • En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
  • Bedre kollektivknutepunkt og flere pendlerparkeringer
  • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelveinett

Viktige veiprosjekter for byutvikling, trafikksikkerhet og framkommelighet:

  • Ny Svelvikvei
  • Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134
  • Nytt løp i Strømsåstunnelen
  • Ny Holmenbru
  • Ny Landfalløybru
  • Ny Mjøndalsbru

Les også: Innbyggerne hørt i pakkearbeidet

Flere må bidra i justert bomsystem

Fylkeskommunen og kommunene har ikke penger til å betale for samferdselsløftet på egenhånd, men er nødt til å få til et spleiselag med staten og innbyggerne.

På møtet 23. mars ble ordførerne enige et bomsystem med bommer på dagens kommunegrenser, samtidig som flere bynære områder i Drammen omfattes av bomsystemet. Bomsystem med mange bompunkter gir lavere takster fordi flere er med på å betale, noe som kan oppleves som mer rettferdig.

Bynære bommer virker best der trafikkutfordringene er størst, det vil si i bydelene i Drammen. Det betyr bedre bomiljø, bedre luftkvalitet og bedre fremkommelighet for alle, inkludert næringstransporten.

I kvalitetssikringen har Statens vegvesen gjennomgått finansieringen av Buskerudbypakke 2, vurdert bomtakster og hvor bommene bør plasseres for å gi best mulig effekt.

Takstene utenom rush kuttes med én krone fra 16 til 15 kroner for personbiler. I rush blir taksten fortsatt 23 kroner. Rushtiden er mellom klokken 07 og 09 om morgenen og 15 og 17 om ettermiddagen. Takstene forutsetter Autopass-avtale (brikke), som gir 20 prosent rabatt. Det er lagt opp til halv takst for elbiler.

Her kommer de bynære bommene

Etter befaringer, er det foreslått at det blir bommer på Bragernessiden mellom Toppenhaug/Strøtvet og kvartalsbebyggelsen på Bragernes, og ved Hamborgstrøm/Fylkeshuset. På Strømsøsiden følger bommene traséen til dagens Vestfoldbane. I tillegg blir det bom på Landfalløybrua og i Professor Smiths allé. Det kreves ikke inn bompenger for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og påkjøringsrampene.

Rabatter og timesregel

For å redusere utgiftene for bilister som ofte passerer bommer, er det lagt opp til rabattordninger med månedstak og timesregel:
Månedstak vil si at du betaler for maks 70 passeringer per måned. Resten er gratis. Timesregel innebærer at du betaler for én passering per time, uansett hvor mange bommer du kjører gjennom.

Den eksakte månedlige utgiften for hver enkelt vil naturlig nok variere med antall reiser og andelen bompasseringer innenfor rushtiden.

F.eks. vil en som kjører personbil forbi bomstasjoner til og fra jobb hver dag i rush, og som passerer en bom på 30 reiser eller flere utenom rush, få en månedlig utgift på 1370 kroner. Dette gjelder diesel- og bensinbiler; elbiler med tilsvarende kjøremønster vil få en utgift på 685 kr per måned.

Her finner du sakspapirene til dagens møte i ATM-utvalget.

Del denne artikkelen: