Drammensordfører Kjell Arne Hermansen er valgt til ny leder i ATM-utvalget, og Line Spiten, ordfører i Kongsberg, er valgt til nestleder.

Ny politisk ledelse i Buskerudbyen i gang

Mer penger til buss og én million kroner i støtte til mulig pilotprosjekt med elferje på Drammenselva. Den nye politiske ledelsen har vedtatt revidert handlingsprogram for Buskerudbyen.

Drammensordfører Kjell Arne Hermansen (H) ble valgt til leder da den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen møttes for første gang siden kommune- og fylkestingsvalget fredag. Ny nestleder er ordfører i Kongsberg, Line Spiten (H).

Hovedsak var rullering av handlingsprogrammet for Buskerudbyen. Samarbeidet får totalt 441 millioner 2023-kroner i statlige belønningsmidler for perioden 2022-2025. Det fordeles på en rekke tiltak i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Slik skal belønningsmidlene brukes

Hovedprioriteringene i handlingsprogrammet ligger fast, men noen justeringer ble vedtatt. Her er de mest sentrale:

  • Tilskuddet til bedre busstilbud styrkes med 6 millioner kroner de neste to årene, til totalt 50 millioner kroner per år. I tillegg kommer 22 millioner kroner årlig øremerket billigere billetter. Belønningsmidlene sørger blant annet for avganger hver 7-10 minutt i rush på de mest brukte rutene, og Bybillett til 25 kroner for voksne og 13 kroner for barn/honnør. Brakar har varslet mulige endringer i busstilbudet som følge av økte kostander og budsjettkutt i nye Buskerud fylkeskommune.
  • En stor kollektivsatsing fra Mjøndalen/Krokstadelva til det nye sykehuset på Brakerøya er på trappene. Den nye linjen blir den største og viktigste i Drammen med hyppige avganger og kapasitetssterke leddbusser. Tilskuddet til tiltak for å bidra til at bussene kommer raskere frem ble økt med fem millioner kroner, til totalt 16,7 millioner kroner.
  • Det bevilges 1 millioner kroner til å støtte opp under en mulig pilot med elferje på Drammenselva/fjorden i regi av Vannveien. Bak prosjektet står en gruppe lokale eiendomsutviklere. I samarbeid med blant annet ferjeaktører fra Fredrikstad, har Vannveien søkt om midler fra Forskningsrådet. De planlegger også å søke om EU-midler.
  • Prøveprosjektet med elbysykkel i Kongsberg og Lier avvikles i sin nåværende form. Kundene er fornøyde og ordningen er veldrevet, men den blir for lite brukt. Det er konklusjonen i en evaluering TØI har gjort på oppdrag fra Buskerudbyen. Det settes av 1 million kroner til et forsøk med ny innretning av en elbysykkelordning i Kongsberg, men det forutsetter samarbeid med lokalt næringsliv.
  • 1 million kroner skal brukes for å støtte planlagte oppgraderinger av togstasjoner i Buskerudbyen. I løpet av det siste halvåret har det vært gjennomført en befaring på alle jernbanestasjonene i bybåndet i regi av Jernbanedirektoratet og Bane Nor​. Det har resultert i et knippe forslag til enkle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre det mer attraktivt å ta toget. En ny utredning i regi av Buskerudbyen som ser på mulighetene for å få til flere togavganger til Hokksund og Kongsberg uten å måtte bygge dobbeltspor, er under arbeid. Utredningen skal være klar på nyåret.
  • Tilskuddet til enkle tiltak for gang- og sykkeltilrettelegging forbi Brakerøya stasjon økes fra 1,2 til 2,5 millioner kroner.

Her finner du hele Handlingsprogrammet og saksdokumentene til ATM-utvalget 15. desember 2024

Handlingsprogrammet 2023-2025 ble vedtatt av ATM-utvalget 17. februar 2023, og revideres vanligvis årlig. Politikerne ønsket at det skulle rulleres allerede mot slutten av inneværende år for å samordne prioriteringene bedre med egne budsjettprosesser fremover.

ATM-utvalget har delegert myndighet til å vedta handlingsprogrammet på vegne av kommunestyrene og fylkestinget.

Del denne artikkelen: