Belønningsmidler

Fordi vi samarbeider, har vi fått én milliard statlige kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. 

Etter felles innsats er Buskerudbyen prioritert som et av ni større byområder (Nasjonal transportplan 2019-2029) som kan forhandle med staten om belønningsmidler og byvekstavtale. Denne posisjonen har gjort det mulig for Buskerudbysamarbeidet å motta nærmere 1 mrd kroner i statlige midler i perioden 2010-2021 til kollektivtransport, sykkel og gange.

En videreføring av Buskerudbysamarbeidet blir vurdert av ATM-utvalget som strategisk viktig for å ivareta Buskerudbyens posisjon, og for ikke å gå glipp av statlige midler som belønningsmidler og byvekstavtalemidler i årene fremover.

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet er også tjent med å stå sammen for å få gjennomslag nasjonalt når det gjelder prioritering av samferdselstiltak i Buskerudbyen i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Buskerudbysamarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekstmålet i avtalen med staten om belønningsmidler. Det innebærer at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene må skje med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Før jul 2019 fikk Buskerudbyen ny belønningsavtale med staten for to år til (80 mill. per år). Buskerudbyen får også 20 millioner kroner ekstra i året til å redusere billettprisene på kollektivtrafikk. Prisene kuttes fra 1. februar.

En sentral del av Buskerudbysamarbeidets videre arbeid blir å forvalte belønningsmidlene for å løse felles utfordringer og sikre måloppnåelse. 

Slik er pengene brukt

  • Belønningsmidlene har i hovedsak vært knyttet til følgende tiltaksområde:
  • Forbedring av kollektivtilbudet: Opprettholdelse av forsterket drift og utvikling av støttesystemer (f eks sanntidsinformasjon, billettsystem, informasjon, elektrifisering m.m.)
  • Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken, inklusiv knutepunkter og pendlerparkeringer 
  • Tiltak for syklende: Tiltak i regional og lokale sykkelplaner, sykkelparkering, elektrisk bysykkelordning m.m.
  • Tiltak for attraktiv byutvikling, raskere reiser, bedre miljø og smart transport, inklusiv videreutvikling av parkeringspolitikken og tiltak for gående. Her vil det også kunne være aktuelt med samarbeidsprosjekter med næringslivet.
  • Arealutvikling, felles kunnskapsgrunnlag og kommunikasjon