Økonomi

Buskerudbysamarbeidet har per i dag to finansieringskilder:

Samarbeidsmidler

Kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg og Buskerud fylkeskommune bidrar med en årlig, avtalt sum.

Samarbeidsmidlene benyttes til planlegging og utredning, drift av sekretariatet og felles møter og seminarer.

Belønningsmidler

Belønningsmidler er statlig økonomisk tilskudd som skal brukes til bedre kollektivtilbud, mindre bilbruk og gjøre det enklere å sykle og gå.

I perioden 2010–2025 har Buskerudbysamarbeidet fått tildelt rundt 1,4 milliarder kroner i belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet.

Slik brukes pengene

En handlingsplan for bruk av belønningsmidlene er vedtatt av de fire kommunestyrene og fylkestinget.

Midlene skal brukes til tiltak innen syv områder:

  • Forbedring av kollektivtilbud (bl.a. øke antall bussavganger)
  • Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken, inklusiv knutepunkter og pendlerparkeringer
  • Tiltak for syklende og gående
  • Tiltak for miljøvennlige reiser, attraktiv byutvikling og videreutvikling av parkeringspolitikken
  • Arealutvikling og fortetting
  • Kunnskapsgrunnlag og innovasjon
  • Kommunikasjon

For mer detaljert informasjon om økonomi, se årsrapportene.

Gjennomføringsansvar

Hver enkelt partner i Buskerudbysamarbeidet er ansvarlig for å gjennomføre de avtalte tiltakene, fordelt etter hvilken kommune tiltakene gjennomføres i og etter veieier (kommunal, fylkeskommunal eller statlig vei).

Buskerudbysamarbeidet rapporterer hvert år til Samferdselsdepartementet om bruken av tildelte belønningsmidler.