Visjon og mål

Vår visjon: Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransedyktig byregion av betydelig nasjonal interesse.

Bakgrunn

Buskerudbyen er et av byområdene i Norge med størst befolkningsvekst. De neste 20 årene blir vi i overkant av 30.000 flere innbyggere. Fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, vil det være rundt langt flere biler på veiene i 2040. Uten tiltak ville køene og miljøproblemene fortsatt å vokse.

Buskerudbysamarbeidet skal gi bedre hovedveinett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler. Da blir det også mer plass på veiene til dem som må kjøre bil. Luften og miljøet skal bli bedre for alle.

Målsettinger

  • Nullvekst i personbiltrafikken. For at dette skal være mulig, må andelen som går, sykler og reiser kollektivt øke betydelig.
  • Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig.
  • Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere.
  • Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner.
  • Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner.