Foto: Brakar

Ønsker friere bruk av øremerkede bussmidler

Buskerudbyen sendte fredag brev til samferdselsministeren og ba om en avklaring på om midlene som er øremerket billigere billetter kan brukes på andre tiltak som bygger opp under nullvekstmålet.

I 2024 mottar Buskerudbyen 23,2 millioner kroner i øremerkede midler fra staten til lavere billettpriser. Buskerud fylkeskommune er i en økonomisk situasjon som gjør at de må kutte i busstilbudet. For fylket samlet dreier det seg om 45 millioner kroner, og en vesentlig del av kuttet tas i Buskerudby-området. De varslede kuttene har aktualisert spørsmålet om alternativ bruk av de øremerkede midlene.

«Det er svært positivt med lavere billettpriser, men det hjelper lite hvis bussen kommer svært sjelden eller ikke går i det hele tatt», står det i brevet som Kjell Arne Hermansen, leder av politisk styringsgruppe og ordfører i Drammen, har sendt på vegne av Buskerudbysamarbeidet.

Buskerudbyen ber derfor Samferdselsdepartementet om en snarlig avklaring knyttet til om midlene som i dag er øremerket til reduserte billettpriser kan benyttes til andre virkemidler og tiltak for å oppnå nullvekstmålet dersom Buskerudbyen finner dette hensiktsmessig?

Les hele brevet til Samferdselsministeren her

Mulig omdisponering av de øremerkede midlene skal også opp som orienteringssak i fredagens møte i den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen. I saksdokumentet står det: «Dersom Samferdselsdepartementet tillater annen bruk av midlene, kan det være aktuelt å omdisponere pengene fra å gå til lavere billettpriser til å gå til å opprettholde deler av busstilbudet som ellers vil måtte legges ned eller bli redusert. Dette vil å så fall bli fremmet som en egen sak når avklaringen foreligger».

Her er saksdokumentene til møtet i den politiske styringsgruppen fredag 12. april.

Del denne artikkelen: