Jon Simenstad, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom, og Liv Marit Carlsen, prosjektkoordinator for utbygging og infrastruktur i Drammen kommune, ser på hvor den nye overgangen på Brakerøya stasjon vil ligge. Foto: Buskerudbyen

Ser nærmere på alle stasjonene i Buskerudbyen

Alle de ti jernbanestasjonene i Buskerudbyen er oppe til en slags eksamen i sommer. Hensikten er å få en oversikt over små og store tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt.

Klikk på bildene for mer informasjon om befaringen på de ulike stasjonene.

– Skal vi lykkes med samferdsel, så må vi samarbeide, sier Sefrid Jakobsen, fagdirektør for mobilitet og samfunn Østlandet i Jernbanedirektoratet.

Det er tidlig morgen på et av Bane Nors møterom ved jernbanestasjonen i Drammen. Utenfor jobbes det iherdig videre med ombyggingen av stasjonen. Rundt bordet sitter rundt 20 representanter fra partnerne i Buskerudbysamarbeidet og Bane Nor.

Dagens program: Befaring på jernbanestasjonene i Kongsberg, Hokksund, Drammen sentrum, Brakerøya og Lier. De fem andre tas i neste runde.

Initiativtaker er Jernbanedirektoratet. I forkant har kommunene og Brakar spilt inn aktuelle problemstillinger og hva de mener bør forbedres ved «sine» stasjoner. Det dreier seg om alt fra infrastrukturtiltak, skilting og universell utforming.

Nå skal stasjonsområdene tas nærmere i øyensyn: Hvilke tjenester finnes allerede på knutepunktene og hvordan kan de utvikles videre? Hva er realistisk å få ordnet opp i på kort og litt lengre sikt, og hva kan partene få til i fellesskap om det samarbeides enda bedre?

– De ti jernbanestasjonene utgjør ryggraden i kollektivtilbudet i Buskerudbyen. Det vil vi bygge videre opp under. Derfor er det veldig positivt at Jernbanedirektoratet har tatt initiativ til denne befaringen, sier Alberte Ruud, daglig leder av Buskerudbysamarbeidet.

Toget ekstra viktig i Buskerudbyen

Reisevaneundersøkelser viser at nær halvparten alle kollektivreisene innbyggerne i Buskerudbyen utfører skjer med tog. Buss er viktig for interne, kortere reiser, mens tog spiller en større rolle for lengre regionale reiser.

Et hovedgrep i det lokale forhandlingsgrunnlaget for en byvekstavtale for Buskerudbyen er nettopp å styrke jernbanen som ryggrad i kollektivtilbudet. Økt frekvens fra ett tog i timen til to eller flere i større deler av døgnet er nødvendig for å få til dette. Men det legges også opp utvikling av stasjonsknutepunktene med gode overgangsmuligheter, delingsmobilitet og god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivreisende og de som trenger bil på deler av reisen (innfartsparkering/delebil).

I påvente av en byvekstavtale jobbes det med å konkretisere planene ytterligere. Er det mindre kostbare tiltak som kan gjennomføres tidligere?

– Det er veldig positivt at Jernbanedirektoratet har tatt initiativ til denne befaringen, sier Alberte Ruud, daglig leder av Buskerudbysamarbeidet.

– En slik gjennomgang av stasjonsområdene gir et bilde av hvilke tiltak som det er viktigst å prioritere.  Belønningsmidlene gir ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre alle tiltakene vi ønsker oss. Desto viktigere er det at midlene brukes der de har størst effekt, legger hun til.

Danner grunnlag for videre arbeid
Norges mest brukte sykkelhotell er første stopp for befaringen. Det er bare noen trapper unna møterommet på Strømsø, og skal snart oppgraderes. Kamran Nikazm, regionleder øst fra Bane Nor Eiendom, leder an både her og videre på de andre stasjonene.

Behovet for flere og sikrere sykkelparkeringsplasser er etterspurt flere steder. Tilrettelegging for syklende og gående, pendlerparkering for bil, universell utforming og mer sømløs overgang mellom buss og tog er noen av de andre temaer som tas opp etter hvert som gruppen tråkler seg gjennom bybåndet.

Erfaringene fra befaringene skal brukes som grunnlag til videre arbeid både i Jernbanedirektoratet, Bane Nor og i Buskerudbyens organer.

Del denne artikkelen: