background
Image Hvordan få elever til å gå eller sykle til skolen Se aktivitetene

MULIGHETER OG SAMARBEID

Det er et nasjonalt mål at 80 prosent av elevene skal gå eller sykle til skolen. Foresatte avgjør om barna får lov, men skolens ledelse og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) bør legge til rette for at elevene får en aktiv og trygg skolevei.

Aktiviteter

Image

Sykkeldyktig.no

Teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i denne nyutviklede læringsplattformen. Den bygger opp under regjeringens mål om å styrke trafikksikkerheten for barn og unge, samt nullvekstmålet (all økning i trafikk skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport). Laget i samarbeid mellom Trygg Trafikk, NAF, Syklistforeningen og Norges Cykleforbund.


Image

Følgegrupper

Følgegrupper som er organisert som en buss med holdeplasser, passasjerer og sjåfør, men motoren er elevenes ben og sjåføren er en forelder som går til skolen sammen med barna. Målet er at det skal være trygt, aktivt og sosialt på skoleveien.

Image

Hjertesone – tryggere skolevei

Hjertesone er en landsomfattende aksjon som lager bilfrie soner rundt skolene. Rektor eller FAU kan sette i gang denne typen prosjekter og få veiledning av Trygg Trafikk.

FAU ved Øren skole i Drammen fikk 500 000 kroner av Samferdselsdepartementet til å etablere hjertesone rundt skolen og utvikle en digital løsning for følgegrupper.


Image

Sykkelvennlig skole

Sykkelvennlig skole er en sertifiseringsordning som skal hjelpe skolene med å tilrettelegge for sykling. Syklistenes Landsforening gir veiledning til skoler.

Brandengen skole og Danvik skole i Drammen ble sertifisert som sykkelvennlige skoler i 2017.


Image

Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø og mindre skader. Fylkeskommunene og Trygg Trafikk har utarbeidet veiledere med kriterier kommunene må oppfylle for å godkjennes som Trafikksikker kommune, i tillegg til aktuelle lover og forskrifter og prosessen frem mot godkjenning.


Image

Politiet

Politiet tar imot ønsker fra skoler og FAU om behov for fartskontroller og tilstedeværelse ved aksjoner. For å få dette registrert må du enten ringe 02800 eller sende en skriftlig henvendelse.


Image

Skoleskyss

Brakar planlegger skoleskyss for elever som har mer enn to kilometer (1.trinn) eller fire kilometer (2.–10.trinn) reisevei til skolen. Elever kan også ha rett på skoleskyss dersom skoleveien er særlig farlig. Trygg Trafikk har laget en veileder som er nyttig for å vurdere om skoleveien er farlig.


Image

Sikker på sykkel

Norges Automobilforbund (NAF) arrangerer kampanjen Sikker på sykkel hver vår. Kampanjen er tilrettelagt trafikkopplæringen for elever fra 4.–6. klasse, og tilpasset kompetansemålene i kroppsøving om trafikk. Skolene som vil være med må melde seg på i løpet av mars.


Image

Undervisningsmateriell for trafikk og sykkel

På Trygg Trafikks nettside finner du oppgaver, filmer, quizer og undervisningsopplegg for elever på alle trinn. Opplegget er tilpasset kompetansemål i læreplanene.


Image

Sykle til jobben

Sykle til jobben er en årlig aktivitetskampanje for alle ansatte i bedrifter og organisasjoner. Her kan skoleledelsen og undervisningpersonalet vise seg som gode forbilder med å gå eller sykle til og fra jobb. Alle små bidrag hjelper. Kanskje sykle til jobb en eller to dager i uka? Man kan delta hver for seg eller i lag, og vinne premier (treningsutstyr, sykler og lagtur).


Image

Støtte til spesialsykler fra NAV

NAV gir støtte til spesialsykkel eller ekstrautstyr på egen sykkel for elever og andre med funksjonsnedsettelser. Det vurderes alltid om ekstrautstyr kan monteres på en vanlig sykkel. Da må du kjøpe sykkelen selv, men får støtte til ekstrautstyr.


Image

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Handikapforbundet har høy kompetanse om universell utforming. Deres hovedfokus er bevegelseshemmede. Handikapforbundet har også et Tilgjengelighetsutvalg som kan bistå dersom det er behov for befaringer ved eventuelle ombygginger/tilrettelegginger for bevegelseshemmede.


Image

Klipp hekk og busker

Gående og syklende skal synes fra alle sider i kryss og ved oppkjørsler til/fra eiendommer. Dette for å unngå ulykker der gående/syklende er spesielt utsatt. Personer som eier tomt inntil kryss eller har avkjørsel til veg, fortau, sykkelveg eller gang- og sykkelveg har ansvar for å sørge for god fri sikt ved sin avkjørsel. Dette er minstekrav som gjelder for hekker, busker, trær, gjerder, fyllinger osv. og er nedfelt i Vegloven.


Image

Enkle tiltak for økt sykling og gåing

Med enkle tiltak menes her synlige tiltak som kan gjennomføres raskt, koster lite og som ofte ikke trenger reguleringsplan eller politisk behandling. Det er lokal veg-eier som må gjennomføre tiltaket, men skolen kan påvirke og tipse om løsningene.


Image

Ung i trafikken

Ung i trafikken er en aktiv og spennende organisasjon for ungdom under 25 år som ønsker en rusfri arena for utfordring og mestring


LOKALE TILPASNINGER

Skoler har ulike utfordringer for å få elevene til å gå og sykle til skolen. Skal du jobbe for å få flere elever til å gå og sykle til skolen bør du bruke tid på å bli kjent med de lokale forholdene. Lytt til elevene, foreldrene og lærerne og finn lokale tilpasninger som passer til deres skole.

Feil på veinettet? Slik melder du i fra.

Ansvaret for trafikksikkerhet på veinettet ligger hos kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen eller private eiere.

Sentrum av Drammen og Kongsberg: De som har eiendommer her har vedlikeholdsplikt på fortauene utenfor. Dette gjelder både snømåking og strøing om vinteren, samt oppsyn hele resten av året.

For å finne eieren av veien gjør du følgende:

1. Zoom inn på kartet og finn veien eller gange-/sykkelløsningen du lurer på.

2. Klikk på løsningen. Pass på at du treffer kjørebanen, gange-/ sykkelløsningen du er ute etter.

3. “Vegreferansen” som dukker opp gir deg informasjon om hvem som er vegeier (se bort fra tall og hp/m):

PV = Privat vei eller gang- og sykkelløsning. Ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å finne eier.
KV = Kommunal vei eller gang- og sykkelløsning. Se kontaktinformasjon under for den kommunen man er i.
FV = Fylkesvei eller gang- og sykkelløsning. Bruk kontaktinformasjonen for Statens vegvesen under.
RV / EV = Riks- eller Europavei/gang- og sykkelløsning – Statens vegvesens ansvar

Lokale sykkelsider

Image

Sykkelglede der du bor

Kart og sykkelapper som gjør det enklere å oppleve nærområdet på sykkelen.