Slik skal belønningsmidlene brukes

Grønne reiser til nytt sykehus. Videreføring av styrket busstilbud. Bybillett til 25 kroner. Gang- og sykkeltiltak. Buskerudbyen har vedtatt et ambisiøst handlingsprogram for de neste tre årene.

Buskerudbyen får totalt 425 millioner kroner fra staten for å styrke kollektivtilbudet, redusere bilbruken og gjøre det enklere å sykle og gå frem mot 2025. Handlingsprogrammet for bruken av belønningsmidlene 2023-25 omfatter mer enn 40 små og store tiltak, og er vedtatt av ATM-utvalget 17. februar.

Selv om byvekstavtale lar vente på seg, opprettholder partnerne en betydelig lokal innsats på areal- og transporttiltak som bygger under felles mål. De er også listet opp i handlingsprogrammet. Målet er å øke Buskerudbyens mulighet til å få byvekstavtale i nær fremtid.

Handlingsprogrammet kort oppsummert:

 • Videreføring av styrket busstilbud i alle kommunene. 7-10 minutters avganger på de mest brukte rutene. Buss hvert kvarter i rush mellom Hokksund, Mjøndalen og Drammen
 • Billigere billetter. Bybilletten til 25 kroner for voksne og 13 kroner for barn og honnør er blant landets billigste
 • Styrking av jernbanen som ryggrad i kollektivsystemet
 • Grønne reiser til nytt sykehus. Tilrettelegging for kapasitetssterk leddbuss fra Mjøndalen via Drammens sentrum og ut til det nye sykehuset på Brakerøya. Gang- og sykkeltiltak og ansattkampanje
 • Tilskudd til gang- og sykkeltiltak og snarveiprosjekter
 • Pilotprosjekt for bedre helårsdrift av gang- og sykkelveinettet
 • Samarbeid med næringslivet om grønne jobbreiser
 • Tilskudd til mobilitetspunkt og pendlerparkering
 • Elbysykler
 • Mobilt sykkelverksted på barneskoler

Les mer: Handlingsprogram for Buskerudbyen 2023-25

Satsing på buss gir resultater

Målrettet satsing på styrket busstilbud gjennom mange år har bidratt til en kraftig økning i antall passasjerer, viser tall fra Brakar. En stor andel av belønningsmidlene brukes derfor på å opprettholde de ekstra avgangene i alle kommunene, først og fremst på rutene som betjener store reisestrømmer.

Øremerkede statlige midler har siden 2020 blitt brukt på å gjøre det billigere å reise med buss. I 2023 vil 16,2 millioner kroner av tilskuddet bli brukt på redusert pris på Bybillett (enkeltbillett for 1 sone). Den lave prisen kommer mange til gode. Om lag 70 prosent av enkeltbillettene som selges i Buskerudbyen er for 1 sone. I tillegg blir 4,8 millioner kroner blir brukt på å redusere prisen på 30-dagersbillett.

ATM-utvalget vedtok i møtet at de ønsker å se nærmere på hva det vil koste å endre sonesystemet for Bybilletten slik at sone 1 gjelder innenfor de administrative grensene innen hver kommune. Det gjøres i forbindelse med oppdatering av Handlingsprogrammet til høsten.

ATM-utvalget ønsker samtidig å se på grunnlaget for et pilotprosjekt med ferge på elva. Eiendomsutviklere og Næringsforeningen i Drammensregionen står i spissen for å få utslippsfri ferje i Indre Drammensfjord og den sentrumsnære delen av elva. I arbeidet med det lokale forhandlingsgrunnlaget ble det vurdert som at det da var for tidlig å ta inn elferje som et sentralt tiltak for å nå nullvekstmålet.

Ordførerne vil i tillegg vurdere å utvide HentMeg-ordningen, etter gode erfaringer fra Kongsberg. Brakar HentMeg er en bestillingstjeneste der du kan bestille en bussreise fra holdeplass til holdeplass.

Vedtaket i ATM-utvalget:

Sak 02/23 Handlingsprogram for Buskerudbyen 2023-2025 

Beslutning: 

 1. Forslag til handlingsprogram for Buskerudbyen 2023-2025 godkjennes.
 2. Handlingsprogrammet rulleres høsten 2023 for å samordne prioriteringene med partnernes egne budsjettprosesser.
 3. I forbindelse med rulleringen innarbeides en marginalliste (reserveliste) med tiltak som det er aktuelt å realisere dersom prioriterte tiltak i handlingsprogrammet blir forsinket eller utgår.
 4. I rulleringen av handlingsprogrammet høsten 2023 skal statlig satsing omtales, og partnernes økonomiske bidrag konkretiseres.
 5. I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet vurderes følgende:

– Endring av sonesystemet slik at sone 1 gjelder innenfor de administrative grensene innen hver kommune.

– Grunnlaget for et pilotprosjekt med Vannveien.

– Utvidelse av HentMeg-ordningen.

Del denne artikkelen: