Slik skal belønningsmidlene brukes

Det forsterkede busstilbudet fortsetter. Det blir bedre løsninger for gående og syklende, flere pendlerparkeringer og Reis Smart-tiltak. Her er oversikten over hva Buskerudbyen satser på fremover.

Buskerudbyen har inngått belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for to nye år, og får totalt 160 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg får samarbeidet 20 millioner kroner i året for å gjøre det billigere å ta buss. Reduserte billettpriser ble innført 1. februar i år.

Ca 50 mill. av 80. mill. i årlige belønningsmidler går til å opprettholde det forsterkede busstilbudet i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir begrensede muligheter for satsing innenfor de andre tiltaksområdene.

Men det er rom for en del andre tiltak i alle fire kommunene også. Her er oversikten:

Buss:

Siden 2010 har belønningsmidler blitt brukt for å styrke busstilbudet i Buskerudbyen med flere og hyppigere bussavganger, inkl. 7–10 min avganger i rush på de mest brukte rutene til bl.a. Konnerud og Fjell. Det har gitt resultater. De siste årene har personbiltrafikken i Buskerudbyområdet stabilisert seg, mens kollektivtrafikken har hatt en betydelig passasjerøkning på både tog og buss. Busstilbudet videreføres med den nye belønningsavtalen.

I tillegg skal det i 2020 gjøres noen mindre tiltak for å forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikk. Det er satt av midler til tilskudd til planlegging av trasé for buss Gulskogen/Baker Thoens allé, og til tilskudd til utredning av kollektivtilbudet når bybrua i Drammen stenger, inkludert bidrag til midlertidig bru for gående.

Informasjon om rutetilbudet skal også forbedres ytterligere ved at det settes opp stolper som viser sanntidsinformasjon ved flere holdeplasser.

Kollektivknutepunkter og holdeplasser:

Kvaliteten på kollektivpunkter og holdeplasser er viktig for å gjøre det mer attraktivt å ta buss og tog. I 2020 er det satt av penger til prosjektering av forlengelse av Haugveien til Rådhusgata i Hokksund, dvs. under jernbanen inkl. Hokksund stasjon med evt. senere tilførsel til plattform. På Vestfossen stasjon skal det planlegges ny adkomst til spor 2 ved jernbanestasjonen og utvidelse av parkeringsplassen.

Det blir lehus på holdeplassene i Amtmannsvingen i Lier, og på de mest trafikkerte kommunale holdeplassene i Øvre Eiker.

Pendlerparkeringer for bil og sykkel:

I 2020 er det bevilget 1 million kroner til ny innfartsparkering på Kjellstad. Kostnaden skal deles med utbygger. Sykkelhotell ved Hokksund stasjon vil nå åpnes, og sykkelhotell til Vestfossen stasjon er innkjøpt.

Sykkel:

I 2020 starter planleggingen av et omfattende prosjekt med bygging av sykkelvei i Øvre Storgate i Drammen, fra Øvre Sund bru til Landfalløybrua. Det er satt av totalt 18 millioner kroner til prosjektet.

I Mjøndalen skal man finne god løsning for gående og syklende i Drammensveien østover fra Arbeidergata. I tillegg er det satt av midler til en rekke mindre tiltak i Drammen, inkl. forprosjekt for sykkelparkering ved skoler og kommunale barnehager, droppsone ved Tømmerås skole og rødmerking av sykkelanlegg.

Også ferdigstillelse av gang- og sykkelvei på vestsiden av Hagatjernveien og fortau på østsiden, utarbeidelse av manglende strekning med gang- og sykkelvei i Gamle Rådhusgata i Mjøndalen og fortau til den nye pendlerparkeringen ved Nedre Eiker kirke blir prioritert.

I Øvre Eiker skal videreføringen av sykkelveien langs Drammensveien fra Loesmoen idrettspark til Teigen bygges. Det er også satt av midler til å fullføre planleggingen av gang- og sykkelvei langs Semsveien fra jernbanekryssingen til Torespæren. I 2021 er det forøvrig planlagt bevilget 1 mill. kroner til forprosjekt sykkelvei/kryssing av Vestfosselva og 1 mill. kroner til tiltak for gående.

I Lier prioriteres en mulighetsstudie for gang- og sykkelvei på strekningen fra Linnes renseanlegg til Terminalen, regulering av gang- og sykkelvei på strekningen Kirkevegen-Jensvollvegen, ny gang- og sykkelvei langs Tuvurudstien og gjennomføring av tiltak rundt Hjertesoner ved skolene.

Kongsberg skal prosjektere ny sykkelbru i nord, lage fortau langs Møllergata og Sandsværveien, bedre forhold for gående og syklende i Ove Gjeddes vei og bygge gang- og sykkelvei for å koble sykkelhotellet til gang- og sykkelnettet i Bekkedokk og Eikerveien. Det er også satt av midler til gjenåpning og skilting av viktige snarveier.

Kampanjer og Reis Smart:

Det er planlagt en ny runde til vinteren med den etterspurte Pigg med pigg-kampanjen, hvor Buskerudbyen sponser ett piggdekk og omlegging. Det blir også ny runde med Aktiv på skoleveien (utsatt til høsten) og Sykle til jobben pågår i juni.

Ordningen med Reis Smart skal stimulere til å reise smart og miljøvennlig på arbeidsrelaterte reiser, og både private bedrifter og offentlige instanser kan søke om midler.

Det er planlagt et pilotprosjekt for elektrisk bysykkelsystem i aksen Kongsberg og Lier, og det er satt av 4,3 millioner kroner til innkjøp av sykler, ladestasjoner og forberedende arbeider i 2020. Brakar er prosjektleder.

I tillegg er det også satt av 1 million kroner til videre forsøk med autonome (selvkjørende) busser i Kongsberg, samt noen andre mindre tiltak.

Prioriterer tiltak med høy måloppnåelse

Handlingsplanen for hvordan midlene skal brukes ble vedtatt av styringsgruppen for Buskerudbysamarbeidet (der alle ordførerne sitter) i februar i år. Den har i vår vært innom alle kommunestyrene og fylkeskommunen for orientering og eventuelle innspill for 2021. Siden departementets endelig tildeling for 2021 ikke gjøres før etter rapportering for 2020, vedtas tiltaksplanen for neste år først etter årsskiftet.

Prioriteringskriterier:

  • Tiltak som gir høy måloppnåelse
  • Tiltak som gir raske og synlige resultater
  • Tiltak som kombinerer kollektivtrafikkforbedringer med biltrafikkreduserende tiltak
  • Tiltak i alle kommunene

Veien videre

Etter skrinleggingen av Buskerudbypakke 2 ble det satt i gang et arbeid for å se på veien videre for Buskerudbysamarbeidet, og hva vi kan få til for mindre ressurser. Utfordringene har ikke blitt borte, og trafikkproblemene vil vokse uten nye tiltak.

Les: Buskerudbyen jobber for byvekstavtale med staten

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler til kollektivtransport, sykkel og gange. Belønningsmidler skal i følge gjeldende Nasjonal transportplan fases inn i byvekstavtaler. En byvekstavtale vil derfor være viktig for å sikre framtidige belønningsmidler og for å kunne få ytterligere statlige midler til å utvikle transportsystemet i Buskerudbyen over tid.

I Buskerudbyen jobbes det med å forberede forhandlinger om en byvekstavtale med staten. Et første utkast til felles forhandlingsgrunnlag skal drøftes i alle kommunestyrene og Viken etter sommeren.

Lenke til hele handlingsplanen/tiltaksplanen finner du her.

Del denne artikkelen: