Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg (t.v) leder samarbeidet med Gunn Cecilie Ringdal (t.h.), ordfører i Lier, som nestleder. Fredag vedtok ATM-utvalget å be Samferdselsdepartementet om oppstart av forhandlingene om byvekstavtale.

Tett og godt samarbeid gir resultater

Det siste året er det gjennomført tiltak for 74 millioner kroner i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg i regi av Buskerudbyen. Nullvekstmålet er nådd. Les mer i årsrapporten.

«Året 2020 har vært preget av koronapandemien og tiltakene mot den, men det har også vært et år med god lokal oppslutning rundt Buskerudbyen. Vi jobber med en byvekstavtale med staten uten bompengepakke, hvor målet er å videreutvikle transportsystemet og arealbruken i mer bærekraftig retning», skriver Monica Myrvold Berg, leder av ATM-utvalget og drammensordfører, i forordet.

En ny belønningsavtale for 2020-21 ble signert februar 2020. Vedtatt handlingsplanen for perioden 2020-21 er på 160 mill. kr, samt 40 mill. kr til reduserte billettpriser. I tillegg kommer prisjusteringer av beløpene.

Dette er gjennomført

Buskerudbyen har gjennom tiltaksplan 2020 fordelt 100 mill. kr til tiltak som styrker kollektivtilbudet og tilrettelegger for gåing og sykling. I løpet av 2020 ble det gjennomført tiltak for til sammen 74 mill. kr, blant annet:

 • 7-10 minutters avganger på de mest brukte bussrutene
 • Bedre busstilbud i alle kommunene
 • Nye, miljøvennlige elbusser.
 • Billigere bussbilletter
 • Nye, trygge sykkelparkeringer i Lierbyen, Drammen og Hokksund. Åpner snart i Mjøndalen og Vestfossen også
 • Pendlerparkering på Kjellstad
 • Elsykkelbiblioteket utvidet til alle kommunene
 • Utprøving av selvkjørende busser og feiemaskiner
 • Nye sykkelfelt blant annet på Kongsberg og i Mjøndalen
 • Satsing på snarveier i Lier og Kongsberg
 • Stor sykkelsatsing på gang i Øvre Storgate i Drammen
 • Vintersykkel-kampanje med rekordoppslutning

Nullvekstmålet nådd for personbiltrafikken

Antall kollektivreiser gikk ned med 30 prosent, og personbiltrafikken ble redusert med 6,5 prosent i 2020. Fra mars 2020 ble trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Enkelte tiltak har ført til nedgang i både bil- og kollektivtrafikken, som bruk av hjemmekontor, stengte tilbud og færre fysiske arrangementer.

Byindeksen som måler personbiltrafikken, viser at Buskerudbyen har oppnådd nullvekst i biltrafikken siden 2015 til 2019. Når en ser på utviklingen fra 2016 til 2020, har nedgangen vært på -6,6 %.

Befolkningen i Buskerudbyen økte 0,6 % i 2020. Siden 2013 har det blitt 7,1 % flere innbyggere i vår region. Tallene er justert for endringer i kommunestruktur.

Her finner du hele årsrapporten for 2020, samt årsrapportene fra tidligere år.

Del denne artikkelen: