Foto: Kongsberg kommune

Utreder tiltak for flere tog Oslo-Kongsberg

Hva må til for å få flere togavganger fra Oslo til Hokksund og Kongsberg? En utredning i regi av Buskerudbyen i høst skal gi svar.

Jernbanedirektoratet vil ikke prioritere dobbeltspor på strekningen Drammen-Hokksund i ny Nasjonal transportplan. For å komme videre i saken, har fylkeskommunen nå tatt initiativ til en utredning i regi av Buskerudbysamarbeidet. Konkrete forslag til løsninger er tidligere spilt inn til Jernbanedirektoratet både fra Viken fylkeskommune, Kongsberg kommune og Buskerudbyen.

– Flere togavganger er helt nødvendig for å utnytte fortrinnet med ti jernbanestasjoner som binder bybåndet i Buskerudbyen sammen. Alle aktuelle tiltak for å øke frekvensen må vurderes grundig, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

– Økt frekvens på den eksisterende togstrekningen mellom Oslo og Kongsberg er i tråd med regjeringens mål om å få mer ut av infrastrukturen vi allerede har, og få mer for pengene, legger Skinnes til.

Fylkesråd Olav Skinnes (Sp). Foto: Morten Brakestad

Enkle tiltak kan åpne nye muligheter

Konkurransen om å få utføre utredningen ble lyst ut rett før sommeren, og rapporten skal være klar på nyåret.

Aktuelle problemstillinger:

  • Hvor kan det være behov for mindre infrastrukturtiltak for å muliggjøre to tog i timen?
  • Kan det nye digitale signalsystemet som skal innføres (ERTMS) åpne nye muligheter? På strekningen mellom Drammen og Hokksund er det allerede mange krysningsmuligheter og korte kjøretider mellom stasjonene. Med mulighet for blant annet samtidig innkjøring til krysningspunkt/stasjoner kan man forvente at togene kan kjøre tettere enn i dag.
  • Kan frekvensen økes ved å legge inn noe lenger reisetid for togene mellom Oslo S og Kongsberg, og prioritere tog i retning i Oslo? For å få to tog i timen til Skien uten dobbeltspor, har Vy nylig levert inn forslag om å forlenge reisetiden slik at det blir mulig å tillate krysning uten forsinkelser. Samme metode kan kanskje åpne for flere tog også til Kongsberg.

Halvparten av kollektivreisene er med tog

Reisevaneundersøkelsen viser at nær halvparten alle kollektivreiser som bosatte i Buskerudbyen utfører, skjer med tog. Buss er viktig for interne, kortere reiser, mens tog spiller en større rolle for lengre regionale reiser.

Et hovedgrep i det lokale forhandlingsgrunnlaget for byvekstavtale er å bygge opp under jernbanen som ryggrad i kollektivtilbudet. Økt frekvens fra ett tog i timen til to eller flere i større deler av døgnet er nødvendig for å få til dette.

Buskerudbyen har bevilget 500.000 kroner av belønningsmidlene til utredningen. Også Viken fylkeskommune vil bidra økonomisk.

Del denne artikkelen: