Vil komme med flere innspill til Bane Nor Eiendom

ATM-utvalget ønsker mer tid til å behandle Bane NOR Eiendoms høringsutkast til mobilitet- og parkeringsstrategi for jernbanestrekningen Lier – Kongsberg.

BaneNor Eiendoms presentasjon av hovedtrekkene i høringsutkastet på ATM-rådsmøtet mandag 23. november har ført til debatt. Det er særlig forslaget om å fjerne pendlerparkeringer på jernbanestasjonen i Drammen som vekker reaksjoner. Men alle kommunene er opptatt av å ivareta nok parkeringskapasitet for togpendlerne ved sine stasjoner.

Ordførerne var samstemte da de fikk forslag til felles uttalelse fra Buskerudbyen til behandling under dagens digitale møte i ATM-utvalget, som er den politiske styringsgruppen i samarbeidet. Alle støttet Drammens behov for mer tid til å vurdere høringsutkastet fra Bane Nor Eiendom, og for å komme med innspill. Lier understreket samtidig at de er fornøyde med at rapporten bygger opp under Lier stasjon som pendlerstasjon.

Kommunene og Viken var også klare i sitt felles ønske om å bli tettere involvert i arbeidet med å utvikle kollektivknutepunktene i området generelt.

Nasjonal parkeringsstrategi

Bane NOR Eiendom jobber med å konkretisere den nasjonale parkeringsstrategien for jernbanen med nullvekstmålet som viktigste overordnede føring. Våren og høsten 2020 har de jobbet med strekningen Lier – Kongsberg. Det har vært en prosess med digitale møter mellom Bane NOR Eiendom og de enkelte kommunene og fylkeskommunen arrangert av Buskerudbysekretariatet.

Bane Nor Eiendom har understreket at dokumentet som er sendt ut på høring er et internt arbeidsdokument som de ønsker innspill fra kommunene til. Det skal peke ut retning for hvordan Bane Nor skal se innfartsparkering og mobilitet i sammenheng videre.

Viktig for samarbeidet

Her er innspillene i forslaget til felles høringsuttalelse som ble lagt frem i ATM-utvalget:

Buskerudbyen ønsker å ha en aktiv rolle i videre samarbeid med staten om utvikling av mobilitetspunkt:

  • Se på muligheten for å utvikle mobilitetspunkter på flere stasjoner i Buskerudbyen
  • Buskerudbyens kompetanse på ny teknologi og smart mobilitet fremheves
  • Behov for kunnskapsinnhenting støttes
  • Samarbeid om nummerplateregistreringer

Buskerudbysamarbeidet ser behov for å vurdere nærmere:

  • Konsekvensene av å fjerne pendlerparkering ved Drammen stasjon
  • Betydningen av framtidig tilbud basert på Rutemodell R2027 i NTP
  • Utforming av helhetlige kollektivløsninger (billettsoner, sømløs billettering og korrespondanse mellom buss og tog)
  • Betydningen av endrede premisser som el-sykler og nye type sykler gir og hvordan det kan legges bedre til rette for vintersykling
  • Betydningen av ulik bruk av prismekanismer knyttet til innfartsparkering som har betydning for konkurranseflaten mellom bil og kollektivtransport
  • Hvordan løsninger som velges kan ivareta kravene til universell utforming

Høringsutkastet fra Bane Nor Eiendom blir nå sent til kommunene for ny innspillsrunde. Fagrådet skal etter planen behandle saken på nytt i sitt møte 10. desember, før videre behandling i ATM-utvalget før jul og kommunene i første møter over nyttår.

Del denne artikkelen: