Buskerudbyen når nullvekstmålet

Forslag til lokalt forhandlingsgrunnlag om en byvekstavtale med staten er klart for behandling i den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen 2. desember (ny dato). Nye beregninger viser at Buskerudbyen kan nå nullvekstmålet også fremover.

Rapporten kan leses i sin helhet her, sammen med øvrige saksdokumenter til ATM-utvalget.

Siden 2010 har Buskerudbyen mottatt i overkant av én milliard kroner i statlige belønningsmidler. I samspill med målrettet lokal innsats, har belønningsmidlene bidratt til å nå nullvekstmålet gjennom å styrke kollektivtilbudet og gjøre det lettere å sykle og gå. Gjeldende avtale kalles Buskerudbypakke 1, og varer ut 2021. Samarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden.

Staten er tydelig på at belønningsmidlene skal fases inn i byvekstavtaler på sikt. Byvekstavtaler innebærer at staten, fylkeskommunen og kommunene går sammen om å nå målene nedfelt i Stortingets klimaforlik og i Nasjonal transportplan.

Buskerudbyen er prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033 blant ni større byområder som
kan forhandle med staten om byvekstavtale og belønningsmidler. Det er lokalpolitisk vedtatt i
kommunene og fylket å jobbe for å få en slik avtale uten bommer.

Byindeksen som måler personbiltrafikken viser at Buskerudbyen har oppnådd nullvekst i bil-trafikken siden 2015. Det er utarbeidet et faglig grunnlag som underbygger at det er mulig å nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger fremover, slik nye beregninger fra TØI og Asplan Viak viser.

Byvekstavtale-rapporten gir en kortfattet sammenstilling av det faglige grunnlaget som lokale parter i Buskerudbyen vil bruke i forhandlingene med staten om en byvekstavtale. Alle parter i samarbeidet har vært involvert og gitt nyttige innspill underveis i prosessen.

Sammensetningen av tiltak er ikke et endelig forslag til tiltaksportefølje. Hvilke tiltak som skal gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene. Endelig avtale vil først foreligge etter behandling og eventuell godkjennelse av kommunestyrene, fylkestinget og staten.

Del denne artikkelen: