Handlingsplan 2023-2025

Grønne reiser til nytt sykehus. Styrket busstilbud. Gang- og sykkeltiltak. Buskerudbyen er enige om hvordan belønningsmidlene fra staten best kan brukes frem til 2025. På toppen kommer en betydelig lokal satsing.

Buskerudbyen omfatter kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Handlingsprogrammet for bruken av belønningsmidlene 2023-2025 ble vedtatt av den politiske styringsgruppen i februar 2023. Totalt får Buskerudbyen 425 millioner kroner i denne perioden for å gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt.

Selv om byvekstavtale lar vente på seg, er det fra lokalt holdt lagt inn en betydelig innsats på tiltak som bygger opp under felles mål. Den lokale satsingen er også omtalt i handlingsprogrammet.

Slik skal belønningsmidlene brukes 2023-2025:

  • Videreføring av styrket busstilbud i alle kommunene. 7-10 minutters avganger på de mest brukte rutene. Buss hvert kvarter i rush mellom Hokksund, Mjøndalen og Drammen
  • Billigere billetter. Bybilletten til 25 kroner for voksne og 13 kroner for barn og honnør er blant landets billigste
  • Styrking av jernbanen som ryggrad i kollektivsystemet
  • Grønne reiser til nytt sykehus. Tilrettelegging for kapasitetssterk leddbuss fra Mjøndalen via Drammens sentrum og ut til det nye sykehuset på Brakerøya. Gang- og sykkeltiltak og ansattkampanje
  • Tilskudd til gang- og sykkeltiltak i alle kommunene
  • Pilotprosjekt for bedre helårsdrift av gang- og sykkelveinettet
  • Samarbeid med næringslivet om grønne jobbreiser
  • Tilskudd til mobilitetspunkt og pendlerparkering
  • Elbysykler
  • Mobilt sykkelverksted på barneskolene

Mye på gang i alle kommunene

I Buskerudbyen blir vi 28.000 flere innbyggere frem mot 2050, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig er det mye på gang i byområdet som krever samarbeid og mer tilrettelegging over kommunegrensene: Det nye sykehuset og helseparken på Brakerøya, Intercity-utbyggingen, Fjordbyen Lier-Drammen, behovet for flere togavganger til Hokksund og Kongsberg, små og store utviklingsprosjekt i alle kommunene.

Målet er at Buskerudbyen skal vokse – uten at køene gjør det samme.

I Buskerubyen samarbeider kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om å løse utfordringene.

Sammen vil vi legge til rette for attraktive, miljøvennlige byer og tettsteder hvor det er godt å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet. Det skal være enkelt å reise rundt i hele Buskerudbyen, også inn mot Osloregionen.

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet fått rundt 1,4 milliarder kroner i statlige belønningsmidler for å styrke kollektivtilbudet, redusere bilbruken og gjøre det enklere å gå og sykle.

Ny belønningsavtale er inngått for 2022-2025. Buskerudbyen får 340 millioner kroner i belønningsmidler, og 85,2 millioner kroner øremerket billigere kollektivbilletter. Samarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden.

Handlingsprogrammet for bruken av belønningsmidlene 2023-2025 ble vedtatt av ATM-utvalget i februar 2023.

Belønningsavtalen kan erstattes av en byvekstavtale dersom den blir inngått i løpet av perioden.

Les også: Byvekstforhandlingene utsatt

Nedre Strandgate

Strandveien, Drammen en gang på slutten av 70-tallet eller tidlig på 80-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende

Nedre Storgate

Nedre Storgate i Drammen, oktober 1979 – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Øvre Storgate

Øvre Storgate i Drammen, trolig på slutten av 70-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.