Politikk

Buskerudbysamarbeidet er en politisk styrt organisasjon. Det er de folkevalgte, sammen med ledelsen i statsetatene, som bestemmer i samarbeidet.

Alle formelle avgjørelser blir tatt av by-/kommunestyrene i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Kongsberg og fylkestinget.

Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen i samarbeidet:  ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget).

ATM-utvalget har fått delegert myndighet til å vedta årlig tiltaksplan for Buskerudbypakke 1/belønningsordningen og fordele midler.

Den politiske styringsgruppen består av:

  • Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen
  • Kjetil Kivle, ordfører i Lier kommune
  • Adrian Tollefsen, ordfører i Øvre Eiker kommune
  • Line Spiten, ordfører i Kongsberg kommune
  • Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune
  • Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør Transport og samfunn, Statens vegvesen
  • Sefrid Jakobsen, fagdirektør Sømløs Mobilitet Østlandet, Jernbanedirektoratet
  • Gunhild Dalaker Tuseth, avd. direktør klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken har observatørstatus

Alle saker i Buskerudbysamarbeidet utredes og forberedes administrativt, før de legges frem for politikerne for beslutning. Samarbeidet er basert på konsensus, altså at alle parter skal være enige om beslutningene.

Les mer om: