Buskerudbyen prioritert i NTP

Regjeringen har satt av penger til byvekstavtale for Buskerudbyen i forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP), som ble lagt frem i dag. – Det er et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene, sier Hans-Petter Christensen, daglig leder i sekretariatet i Buskerudbyen.

Samlet er det satt av om lag 10 milliarder kroner til forhandlinger om byvekstavtaler for Buskerudbyen, Kristiansandsregionen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

–Det er verdt å merke seg at Nasjonal transportplan bekrefter statens ønske om å inngå en byvekstavtale med partene i Buskerudbyen. Omtrent ti milliarder kroner avsatt til de fem byområdene som nå står for tur er et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene, sier Hans-Petter Christensen.

– I Buskerudbysamarbeidet vil vi arbeide hardt for at nullvekstmålet skal nås, og å gjøre det på en måte som både legger godt til rette for syklende og gående og fortsatt styrker kollektivtilbudet. Det skal vi klare ved å kombinere kommunenes og fylkeskommunens innsats med ressursene som stilles til disposisjon gjennom NTP, sier Christensen.

Vil ha mindre kø, støy og støv

Statens bidrag i byvekstavtalene vil være belønningsmidler til lokale tiltak, drift av lokal kollektivtransport, og midler til mindre investeringer i kollektivtransport, sykling og gange langs riks-, fylkes- og kommunale veier. Det kan også være aktuelt med statlige midler til stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen, ifølge pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

– Byvekstavtalene er en dugnad mellom staten og byområdene som fungerer godt. Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Vi vil ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Det betyr triveligere og sunnere byer som er bedre å bo i for både barn og voksne. Vi ønsker at enda flere velger å ta kollektivtransport, sykle og gå. Effektiv arealbruk er viktig for å få det til. Det må være enkelt å velge grønn transport når barn skal på skolen og voksne på jobb, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Jobber med forhandlingsgrunnlaget

Buskerudbyen inngikk i juni i fjor ny belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for to år, og får totalt ca. 160 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg får samarbeidet om lag 20 millioner kroner i året for å gjøre det billigere å ta buss. Totalt har Buskerudbyen fått én milliard kroner i belønningsmidler fra staten.

Regjeringen ønsker i fremtiden å knytte belønningsmidlene opp mot byvekstavtaler. Det er bred politisk enighet i Buskerudbyen om at det er viktig å få på plass en byvekstavtale for å nå felles mål om klima, nullvekst og byutvikling, og sikre busstilbudet.

Samarbeidet står samtidig fast på ønsket om en byvekstavtale uten bommer, og det jobbes nå med et lokalt forhandlingsgrunnlag som skal legges frem i kommunestyrene i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Kongsberg og Viken til høsten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener i utgangspunktet at en framtidig byvekstavtale må bygge på en bypakke/bompengepakke, men har i et brev til Buskerudbyen i september i fjor slått fast at han er åpen for å vurdere en avtale uten bommer. Forutsetningen er at det reviderte nullvekstmålet nås.

Siden det økonomiske handlingsrommet er begrenset uten bommer, er det i Buskerudbyen enighet om at større veiprosjekter i utgangspunktet ikke skal prioriteres inn i byvekstavtalen.

Les mer: Byvekstavtaler og Nasjonal Transportplan 2022-2033

Holmenbrua i NTP

Ny Holmenbru (Rv. 282) ligger inne i forslaget til NTP med prioritert oppstart i perioden 2022-2027. Det forutsettes lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

– Vi tar det til etterretning. På bakgrunn av mandatet fra folkevalgt nivå i Buskerudbyen er ikke Holmenbrua eller andre store veiprosjekter forutsatt som en del byvekstavtalen i vårt arbeid. Dette har vært ansett som et separat statlig veiprosjekt, sier Hans-Petter Christensen.

Les mer: Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikt Viken
1 row (0.001 s) Edit, Explain, Export

Del denne artikkelen: