Innspillsrapporten med vurderinger

Rapporten med vurderinger av samtlige innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2 har blitt et omfattende dokument på over 200 sider.

Til sammen har det kommet inn 107 ulike innspill fra enkeltpersoner, foreninger og interessegrupper. Mange innspill inneholder i tillegg flere forslag.

Her finner du hele Innspillsrapporten

Innspillene omhandler vei, fremkommelighet for buss, billettpriser og hyppigere avganger for kollektiv, bedre sykkelveier og gangveier, innfartsparkeringer og kollektivknutepunkt, ny teknologi og synspunkter på bompengeinnkreving og bomplasseringer.

Samtlige er vurdert av fagetatene, og har vært viktige bidrag i arbeidet med å sette sammen forslag til en bedre transport- og miljøpakke for Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Mange innspill tas videre

En rekke av innspillene er hensyntatt gjennom de fire foreslåtte pakkene og tre bomsystemene, som innbyggerne vil inviteres til å si sin mening om:

  • Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige pakke. Mange nye bomsystem er utredet for å finne fram til bedre løsninger. Tre ulike er foreslått valgt ut.
  • Mange har kommet med innspill om bedre og billigere busstilbud, og bedre forhold for syklende. En rekke av dem blir ivaretatt i pakkene.’
  • Full utbygging av Rosenkrantzgata er ute av prioriteringslisten i alle pakkeforslagene.
  • Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134 er ute av prioriteringslisten i to av pakkeforslagene.

Les: Innbyggerne hørt i pakkearbeidet

Målet har vært å sette sammen forslag til pakker og bomsystemer som representer bredden i innspillene, forslagene og ønskene som har kommet inn.

Les: Derfor er ingen av de store, nye veiforslagene med videre

Høring planlagt fra 20. desember

Dersom ATM-utvalget 15. desember sier ja til administrasjonens forslag, starter høringen 20. desember.

ATM-utvalget er øverste politiske styringsorgan i Buskerudby-samarbeidet.

Høringsperioden er en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsprosessen i høst med folkemøter, ungdomskonferanser med mer.