Trafikksituasjonen i Gulskogen bydel

I Gulskogen bydel er trafikkbelastningen størst i Professor Smiths allé, Baker Thoens allé og Nedre Eiker vei. I Professor Smiths allé er ca 40% av trafikken i morgenrushet gjennomgangstrafikk, viser trafikktellinger.

Trafikktellinger i Gulskogen bydel

Det er gjort flere trafikktellinger i Gulskogen bydel de senere årene. Tellingene er utført av Rambøll, Norsam og Statens vegvesen. De fleste tellingene har hatt varighet en uke.

Av tellingene fremgår det at lokalveiene på Gulskogen har relativt lav trafikkmengde (ca 300-1240 kjøretøy/døgn på ukedagene), mens trafikkmengden på de større veiene gjennom bydelen er betydelig høyere. På ukedagene er trafikken i Baker Thoens allé i størrelsesorden 15-16.000 kjøretøy/døgn, Professor Smiths allé ligger rundt 10.000 kjøretøy/døgn. I Nedre Eiker vei er også trafikken i størrelsesorden ca 10.000 kjøretøy/døgn.

Trafikkanalyse basert på nummerskilt

I 2015 utarbeidet Drammen kommune og Via Trafik Rådgivning AS rapporten «Trafikkanalyse Gulskogen». Det følgende er basert på denne analysen, samt ytterligere analyse av dataene som ble samlet inn i 2015 utført av Via Trafik Rådgivning i 2017.

Lenker til rapporter finner du nederst i saken.

 

Professor Smiths allé

Nummerskiltundersøkelsen dekker ikke alle veier i Gulskogen bydel, og gir ikke grunnlag for å si noe om den totale trafikkbelastningen i bydelen.

Professor Smiths allé er en av strekningene i bydelen som har mest trafikk. Gata oppleves som trafikkbelastet, samtidig som det er mye bebyggelse nær gata og den er skolevei. I Professor Smiths allé ble det gjort registreringer i nummerskilt-undersøkelsen.

Vi kan derfor bruke dataene fra nummerskiltundersøkelsen til å finne ut hvor mye av trafikken som passerte registreringspunktene i Professor Smiths allé som var henholdsvis intern trafikk i bydelen, inn-trafikk til bydelen, ut-trafikk fra bydelen og gjennomgangstrafikk gjennom bydelen.

Tabell: Ulike typer trafikk registrert i Professor Smiths allé 17. mars 2015 i morgenrush.

Trafikk i Professor Smiths allé 17. mars 2015 kl. 07:45 – 08:45
Type trafikk Antall Prosent av totalt antall
Totalt antall 655 kjøretøyer 100 %
Interntrafikk i bydelen 27 kjøretøyer 4 %
Inn-trafikk til bydelen 233 kjøretøyer 36 %
Ut-trafikk fra bydelen 124 kjøretøyer 19 %
Gjennomgangstrafikk 271 kjøretøyer 41 %
Tabell: Ulike typer trafikk registrert i Professor Smiths allé 17. mars 2015 i ettermiddagsrush.

 

Trafikk i Professor Smiths allé 17. mars 2015 kl. 15:45 – 16:45

Type trafikk Antall Prosent av totalt antall
Totalt antall 917 kjøretøyer 100 %
Interntrafikk i bydelen 66 kjøretøyer 7 %
Inn-trafikk til bydelen 210 kjøretøyer 23 %
Ut-trafikk fra bydelen 323 kjøretøyer 35 %
Gjennomgangstrafikk 318 kjøretøyer 35 %

Vi ser at det totale antallet kjøretøy som passerte i Professor Smiths allé var større på ettermiddagen enn om morgenen.

Den bydels-interne trafikken er relativt beskjeden både om morgenen og om ettermiddagen (henholdsvis 4 % og 7 %).

Trafikkstrømmen som kommer utenfra bydelen og har målpunkt inne i bydelen (inn-trafikk) og trafikkstrømmen som har startpunkt inne i bydelen og målpunkt utenfor bydelen (ut-trafikk) er begge relativt store både morgen og ettermiddag. Inn-strømmen er størst om morgenen, ut-strømmen er størst om ettermiddagen.

Trafikkstrømmen som hverken har start- eller målpunkt i bydelen, gjennomgangstrafikken, utgjør 41 % av totaltrafikken i morgenrushet og 35 % i ettermiddagsrushet.

Det vil samtidig si at 59 % av trafikken som ble registrert i Professor Smiths allé i morgenrushet og 65 % av trafikken som ble registrert i ettermiddagsrushet er trafikk som har start- og/eller målpunkt i bydelen (interntrafikk, inn-trafikk og ut-trafikk).

Gulskogen bydel har flere målpunkter som trekker til seg reiser, både arbeidsplasser og handelstilbud. Av disse er Gulskogen Senter det største enkeltmålpunktet.