Foto: Brakar

Gode resultater for Buskerudbyen i 2022

Det var færre biler på veiene i 2022. Antallet kollektivreiser er snart på samme nivå som før pandemiårene. Ferske tall viser gode resultater for Buskerudbysamarbeidet.

Byindeksen fra Statens Vegvesen viser en nedgang på 1,4 prosent for personbiltrafikken i 2022 sammenlignet med referanseåret 2016. Det betyr at Buskerudbyen nådde det viktige nullvekstmålet for biltrafikken også i fjor, uten bruk av bompenger.

–  Dette viser at innsatsen vi gjør for å bedre forholdene for gående, syklende og kollektivreisende har god effekt, sier Alberte Ruud, daglig leder i Buskerudbysamarbeidet.

For å få belønningsmidler fra staten forplikter Buskerudbysamarbeidet seg til å sørge for nullvekst i personbiltrafikken.

Trafikkmålingen er basert på 32 registreringspunkter i Buskerudbyen, i hovedsak på riks- og fylkesvei. Per 1. august 2022 viste målingene en tendens til økt biltrafikk, men utviklingen snudde i løpet av året.

Innen 1. februar hvert år rapporterer Buskerudbyen inn nøkkeltall, og hvilke tiltak som er gjennomført med belønningsmidler, til Samferdselsdepartementet.

Årets rapportering inneholder flere positive nyheter:

Busstrafikken snart på «normalnivå»

Brakar registrerte totalt 11,4 millioner reiser i 2022, mot 12,6 millioner før pandemien, i 2019. Det er en økning på hele 24 prosent fra 2021. Antall reiser nærmer seg «normalen», og de siste tre månedene av fjoråret var 98 prosent av trafikken tilbake.

Økt gjennomføringsevne

I 2022 har partnerne i Buskerudbyen ekstra sterkt fokus på å fullføre tiltak finansiert med belønningsmidler innen året er omme. Mindreforbruket fra tidligere år er vesentlig redusert​. De fleste tiltak med mindreforbruk i 2022, er igangsatt og vil være gjennomført i løpet av 2023.

Tiltak gjennomført i alle kommunene

En rekke små og store tiltak er gjennomført i regi av Buskerudbysamarbeidet i 2022. Flere er under planlegging. Her er noen eksempler:

 • Styrket busstilbud i alle kommunene opprettholdt​
 • Finansiering av det som er en av landets billigste bussbilletter:  Bybilletten til 25 kr for voksne og 13 kroner for barn og honnør
 • Ny etappe av sykkelvei med fortau langs Drammensveien i Øvre Eiker​
 • 20 holdeplasser på fylkesveier i Drammen og Lier er oppgradert ​
 • Arbeidet med å etablere Hjertesoner rundt alle skolene i Lier er godt i gang
 • Bedre forhold for syklende og gående i Øvre Storgate i Drammen – ferdig 2023​
 • Planlegging av sykkel- og gangetiltak i Kongsberg og Vestfossen ​
 • Pigg med pigg-kampanje og fiksing av rundt 900 barnesykler
 • Nytt sykkelhotell på Kongsberg​ (nr. 6 i Buskerudbyen)​
 • Gatelys langs gang- og sykkelvei i Terminalen i Lier​
 • Ny gang- og sykkelvei mellom Tårnveien og Strømliveien i Drammen​
 • Bedre forhold for buss og gående i Bergeråsen i Svelvik

Les hele rapporten her: Belønningsmidler Buskerudbyen: Resultatrapportering 2022

I juni i fjor inngikk Buskerudbysamarbeidet ny belønningsavtale med staten frem til 2025. Buskerudbyen får 340 millioner kroner for å gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt. I tillegg får samarbeidet 85,2 millioner kroner til billigere bussbilletter.

Det er ATM-utvalget, som er den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen, som vedtar handlingsprogrammet for bruken av belønningsmidler. 17. februar 2023 vedtok ATM-utvalget handlingsprogrammet for 2023.

Jobber for langsiktig byvekstavtale

Til sammen har Buskerudbyen fått nærmere 1,4 milliarder kroner i belønningsmidler fra staten. Samtidig jobber samarbeidet for å inngå en mer langsiktig byvekstavtale med staten, og er klare for forhandlinger så snart invitasjonen ligger på bordet. Politikerne er enige om at større økonomiske muskler er nødvendig for å møte befolkningsveksten og trafikkutfordringene fremover.

Lokalt forhandlingsgrunnlag er behandlet og vedtatt i alle kommunestyrene og fylkestinget, og sendt til samferdselsministeren i april 2022. Beskjeden tilbake er at Buskerudbyen ikke får forhandle om byvekstavtale nå, men det åpnes for at det kan skje senere.

Beregninger fra TØI og Asplan bekrefter at Buskerudbyen når nullvekstmålet også fremover uten bommer – med tiltakene som er foreslått. Det nye oppskriften er mer bærekraftig, nytenkende og rimelig enn tidligere planer.

Les mer her: Buskerudbyen klare for byvekstavtale

Del denne artikkelen: