Dette satser vi på

Mer penger til buss og én million kroner til mulig pilotprosjekt med elferje. Her er hele handlingsprogrammet for 2023-2025.

Totalt 1,4 milliarder kroner

Buskerudbyen har hittil fått 1,4 milliarder kroner i belønningsmidler fra staten for å styrke kollektivtilbudet, redusere bilbruken og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. I tillegg kommer en betydelig lokal satsing.

 

Gjeldende belønningsavtale er fra 2022-2025, og inneholder:

 • 337,4 mill. 2022-kr i belønningsmidler​
 • 87,6 mill. 2022-kr øremerket til billigere kollektivbilletter

Buskerudbysamarbeidet har samtidig forpliktet seg til å nå målet om nullvekst for personbiltrafikken.

Handlingsprogrammet for bruken av belønningsmidler frem mot 2025 omfatter mer enn 40 små og store tiltak.

Handlingsprogrammet kort oppsummert:

 

Videreføring av styrket busstilbud i alle kommunene:

 • 7-10 minutters avganger på de mest brukte rutene i rush. Buss hvert kvarter i rush mellom Hokksund, Mjøndalen og Drammen.
 • Billigere billetter. Bybilletten til 25 kroner for voksne og 13 kroner for barn og honnør er blant landets billigste

Brakar har varslet mulige endringer som følge av kostnadsøkning for kollektivtransporten og vedtatt økonomiplan for Buskerud fylkeskommune.

Stor kollektivsatsing til det nye sykehuset

 • Den nye busslinjen fra Mjøndalen/Krokstadelva via sentrum til det nye sykehuset på Brakerøya blir den største og viktigste i Drammen. De neste årene skal det brukes belønningsmidler for å tilrettelegge for de nyinnkjøpte leddbussene.
 • Det satses også på mindre gang- og sykkeltiltak ved Brakerøya, og ansattkampanje for å få flere til å reise grønt.

Jernbanen og knutepunkter har høy prioritet

 • Utredning for å se på mulige mindre tiltak for økt togtilbud til Hokksund og Kongsberg​
 • Egne potter til stasjonsoppgradering og knutepunktutvikling​
 • Tilskudd til pendlerparkering ved Lier stasjon​

Mulig å få flere til å gå og sykle på korte reiser

 • Utbedring av delene i veinettet som mangler tilrettelegging i dag.​ Eksempler: Ny sykkelvei rundt Brandengen skole og ved Loesmoen idrettspark. Største prosjekt: Gang- og sykkelvei Øvre Storgate – Landfalløya
 • Snarveiprosjekter i Kongsberg og Drammen bidrar til å gi rask og god fremkommelighet til byen
 • Pilotprosjekt for bedre helårsdrift av gang- og sykkelveinettet

Støtte til pilot med elferje

 • Buskerudbyen ønsker å støtte opp under en mulig pilot med elferje på Drammenselva/fjorden i regi av Vannveien. Bak prosjektet står en gruppe lokale eiendomsutviklere. I samarbeid med blant annet ferjeaktører fra Fredrikstad, har Vannveien søkt om midler fra Forskningsrådet. Det er også planer om å søke om EU-midler.

Det settes av totalt 1 million kroner i belønningsmidler i 2024 og 2025 til prosjektet, som en engangsstøtte. Forutsetningen er andre midler skaffes til veie slik at piloten er fullfinansiert.

Samarbeid med næringslivet om grønne jobbreiser​

 • Grønn Jobbvei er en satsing rettet mot til lokale bedrifter og offentlige virksomheter. Målet er gjøre det mer attraktivt for ansatte å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb. Et nytt og mer spisset konsept skal utvikles i løpet av første halvår i 2024.

Barnas sykkelservice

 • Buskerudbyen har så langt fikset over 1600 sykler helt gratis mens barna sitter på skolebenken. Behovet er stort – mange barn sykler på dårlig vedlikeholdte sykler. Målet er å sikre at så mange barnesykler som mulig kan trille trygt framover.

Mer penger til buss og én million kroner til mulig pilotprosjekt med elferje